รายชื่อนศ.
รายวิชา539201 : INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering
2 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  Electronic Engineering
3 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering
4 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering
5 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต  Electronic Engineering
6 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering
7 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering
8 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering
9 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering
10 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering
11 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering
12 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering
13 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์  Electronic Engineering
14 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์  Electronic Engineering
15 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering
16 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering
17 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering
18 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering
19 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering
20 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering
21 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา  Electronic Engineering
22 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering
23 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering
24 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ  Electronic Engineering
25 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย  Electronic Engineering
26 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering
27 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering
28 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering
29 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering
30 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering
31 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering
32 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering
33 B6135850 นายธนกร เข็มทอง  Electronic Engineering
34 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า  Electronic Engineering
35 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง  Electronic Engineering
36 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก  Electronic Engineering
37 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล  Electronic Engineering
38 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ  Electronic Engineering
39 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก  Electronic Engineering
40 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย  Electronic Engineering
41 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย  Electronic Engineering
42 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering
43 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ  Electronic Engineering
44 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.