รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต  Metallurgical Engineering
2 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE
3 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ  PE
4 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา  PE
5 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE
6 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE
7 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน  PE
8 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE
9 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง  PE
10 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ  PE
11 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE
12 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE
13 B6221645 นายวัฒกาญจน์ จันธิมา  PE
14 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE
15 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี  PE
16 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE
17 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย  PE
18 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  PE
19 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE
20 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม  PE
21 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE
22 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE
23 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE
24 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE
25 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย  PE
26 B6235796 นายธนัช อังกนก  Environmental Engineering
27 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง  PE
28 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ  IE
29 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ  PE
30 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก  PE
31 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  PE
32 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE
33 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE
34 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา  IE
35 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE
36 B6309725 นางสาวดาหวัน วรสาร  IE
37 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE
38 B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน  PE
39 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย  PE
40 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE
41 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE
42 B6326067 นายธนบัตร โพธิ์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
43 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง  PE
44 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE
45 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท  PE
46 B6431723 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.