รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต  Metallurgical Engineering10
2 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE10
3 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ  PE10
4 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา  PE10
5 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE10
6 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE10
7 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน  PE10
8 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE10
9 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง  PE10
10 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ  PE10
11 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE10
12 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE10
13 B6221645 นายวัฒกาญจน์ จันธิมา  PE10
14 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE10
15 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี  PE10
16 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE10
17 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย  PE10
18 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  PE10
19 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE10
20 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม  PE10
21 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE10
22 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE10
23 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE10
24 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE10
25 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย  PE10
26 B6235796 นายธนัช อังกนก  Environmental Engineering10
27 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง  PE10
28 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ  IE10
29 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ  PE10
30 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก  PE10
31 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  PE10
32 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE10
33 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE10
34 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา  IE10
35 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE10
36 B6309725 นางสาวดาหวัน วรสาร  IE10
37 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE10
38 B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน  PE10
39 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย  PE10
40 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE10
41 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE10
42 B6326067 นายธนบัตร โพธิ์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง  PE10
44 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE10
45 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท  PE10
46 B6431723 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.