รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE10
2 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  EE10
3 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE10
4 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE10
5 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE10
6 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE10
7 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE10
8 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE10
9 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE10
10 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE10
11 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
12 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
13 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE10
14 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE10
15 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
16 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE10
17 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE10
18 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE10
19 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE10
20 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE10
21 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE10
22 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE10
23 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE10
24 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE10
25 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE10
26 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE10
27 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE10
28 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.