รายชื่อนศ.
รายวิชา527418 : TELECOMMUNICATION NETWORKS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE
2 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา  TCE
3 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE
4 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด  TCE
5 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย  TCE
6 B6118303 นายวายุ อภิเดช  TCE
7 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE
8 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE
9 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE
10 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง  TCE
11 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน  TCE
12 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE
13 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่  TCE
14 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE
15 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE
16 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE
17 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE
18 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE
19 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE
20 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE
21 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE
22 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE
23 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE
24 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ  TCE
25 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง  TCE
26 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE
27 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์  TCE
28 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์  TCE
29 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE
30 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล  TCE
31 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE
32 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก  TCE
33 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา  TCE
34 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE
35 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE
36 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์  TCE
37 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน  TCE
38 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE
39 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE
40 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.