รายชื่อนศ.
รายวิชา536423 : ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering10
2 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ  Automotive Engineering10
3 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering10
4 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering10
5 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering10
6 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ  Automotive Engineering10
7 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง  Automotive Engineering10
8 B6116699 นายธนกร หงษา  Automotive Engineering10
9 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering10
10 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
11 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์  Automotive Engineering10
12 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering10
13 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering10
14 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering10
15 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering10
16 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์  Automotive Engineering10
17 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering10
18 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา  Automotive Engineering10
19 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering10
20 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering10
21 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ  Automotive Engineering10
22 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering40
23 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
24 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering40
25 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering10
26 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.