รายชื่อนศ.
รายวิชา536240 : AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา  Automotive Engineering10
2 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์  Automotive Engineering10
3 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering10
4 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์  Automotive Engineering10
5 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา  Automotive Engineering10
6 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี  Automotive Engineering10
7 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน  Automotive Engineering10
8 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว  Automotive Engineering10
9 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ  Automotive Engineering10
10 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด  Automotive Engineering10
11 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา  Automotive Engineering10
12 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา  Automotive Engineering10
13 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering10
14 B6307868 นายเอกวัฒน์ ล้อมนาค  Automotive Engineering10
15 B6308261 นางสาวจุฑามาศ วรรณศรี  Automotive Engineering10
16 B6309053 นายศิวกร อิ่มนาง  Automotive Engineering10
17 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน  Automotive Engineering10
18 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา  Automotive Engineering10
19 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering10
20 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering10
21 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering10
22 B6314927 นายธนากร สายสังข์  Automotive Engineering10
23 B6317805 นายวรเมธ แข่นจันทร์โส  Automotive Engineering10
24 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  Automotive Engineering10
25 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง  Automotive Engineering10
26 B6321406 นายวุฒิพร คงเป็นนิจ  Automotive Engineering10
27 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว  Automotive Engineering10
28 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering10
29 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์  Automotive Engineering10
30 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering10
31 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering10
32 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา  Automotive Engineering10
33 B6332402 นายนพรัตน์ กัญญพันธ์  Automotive Engineering10
34 B6332662 นายพนธกร จันทร์อุป  Automotive Engineering10
35 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี  Automotive Engineering10
36 B6335991 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.