รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6417079 นายชลสิทธิ์ ไชยชมภู  N/A10
2 B6416973 นายต่อเกียรติ สารคล่อง  N/A10
3 B6416966 นายชัยพิสิษฐ์ โชติทวีเดโช  N/A10
4 B6416836 นายธนากร มีชนะ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
5 B6416812 นายน่านฟ้า โสรมรรค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
6 B6416799 นายปิยวัฒน์ นิลกิจ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
7 B6415754 นางสาวสรัญญา เสือลอย  N/A10
8 B6415709 นายวิษณุกร จันทบ  N/A10
9 B6415686 นางสาวรวีวรรณ สีหะ  N/A10
10 B6415563 นายดนัย ขวาลา  N/A10
11 B6415549 นายธุวานนท์ ศรีภักดี  N/A10
12 B6415525 นายดำรงเดช ฉาสันเทียะ  N/A10
13 B6415488 นายศักดิ์พิสิทธิ์ ทีดินดำ  N/A10
14 B6415426 นางสาวทิพานัน แก้วรากมุข  N/A10
15 B6414320 นายธีรวัฒน์ สุวรรณมาโจ  N/A10
16 B6414313 นายไชยนันต์ สีขจร  N/A10
17 B6412289 นายนนทวัฒน์ สีทา  N/A10
18 B6412265 นายภูสิทธิ์ อิสระสุข  N/A10
19 B6412258 นางสาวปุญชรัสมิ์ สงวนรัมย์  N/A10
20 B6412241 นายชานน ใจดี  N/A10
21 B6412234 นายธนาธิป กกสันเทียะ  N/A10
22 B6412203 นางสาวจตุรพักตร์ พรหมโคตร  N/A10
23 B6412180 นางสาวปิยะวรรณ พรมบุดดี  N/A10
24 B6412173 นางสาวศราสิณี ป้อมลอย  N/A10
25 B6412166 นางสาวธิชาดา ศรีวรานันท์  N/A10
26 B6412111 นางสาวสุดารัตน์ พรหมสาขา  N/A10
27 B6412104 นายธนวัฒน์ เทียนทอง  N/A10
28 B6411992 นายณัฐวุฒิ สุดจินดา  N/A10
29 B6411978 นายสวิตต์ แสนบุญศิริ  N/A10
30 B6411787 นายอัคชาภัทธิ์ วงศ์กุศลธรรม  Mechanical Engineering10
31 B6411770 นายณัฐวุฒิ คตเนียม  N/A10
32 B6411725 นายธนภูมิ อรุณประเสริฐกุล  N/A10
33 B6411718 นายชุติพงศ์ ปรือปรัง  N/A10
34 B6411688 นายนฤนัย ไตรเสนีย์  N/A10
35 B6411671 นายอานนท์ ปลั่งกลาง  N/A10
36 B6411619 นายพงศกร แช่มทอง  N/A10
37 B6411510 นายเกียรติพัฒน์ ศรีนาค  N/A10
38 B6411466 นายวิธวินท์ ขาวสุข  N/A10
39 B6411442 นางสาวอัมราภรณ์ แก้วไพฑูรย์  N/A10
40 B6411435 นางสาวณัฏฐกานต์ เจนเลื่อย  N/A10
41 B6411404 นางสาวภคพร ศรีวัฒนพงศ์  N/A10
42 B6411374 นางสาวธัญรดา ธาทุม  N/A10
43 B6411343 นายชาลาลักษม์ พละสาร  N/A10
44 B6411336 นางสาวจุฑามาศ เขียวทะเล  N/A10
45 B6411282 นางสาวชนนิกานต์ พลเศษ  N/A10
46 B6411251 นายเธียรศุภร ทองพิทักษ์  N/A10
47 B6411237 นางสาวสริตา สุขเกษม  N/A10
48 B6411213 นางสาวเบญญาภา ทองชนะ  N/A10
49 B6411190 นางสาวอรอนงค์ ชาวงษ์  N/A10
50 B6411152 นายบัณฑิต ดาแร่  N/A10
51 B6411107 นางสาวเพชรฎา พลอยระย้า  N/A10
52 B6411053 นางสาวณิชาภัทร เส้นคราม  N/A10
53 B6411046 นางสาวยุวดี อรุณมาส  N/A10
54 B6411008 นายชินดนัย พงษ์แก้ว  N/A10
55 B6410995 นางสาวนริศรา เกื้อสกุล  N/A10
56 B6410988 นางสาวปาริชาต พิมพ์ทอง  N/A10
57 B6410940 นายธัญพิสิษฐ์ อุบลครุฑ  N/A10
58 B6410926 นายธัชนนท์ เพียซ้าย  N/A10
59 B6410896 นางสาวอารดา นามสว่าง  N/A10
60 B6410889 นายสิทธิศักดิ์ เทียบหนู  N/A10
61 B6410841 นางสาวพรรณประภา กุสะรัมย์  N/A10
62 B6410810 นายรัชต บุญญฤทธิ์  N/A10
63 B6410711 นางสาวศศิธร แสงงาม  N/A10
64 B6410698 นางสาวจารุภา ข่าขันมาลี  N/A10
65 B6410650 นายสุภกิจ พันจะโป๊ะ  N/A10
66 B6410636 นางสาวจิราพร บัวเย็น  N/A10
67 B6410544 นายชนนท์ ดอกสันเทียะ  N/A10
68 B6410520 นางสาวดวงจันทร์ เตยสอย  N/A10
69 B6410322 นางสาวทิพวรรณ มหัสกุล  N/A10
70 B6410285 นายระพีวิชญ์ พันแสน  N/A10
71 B6410278 นายชุติพงษ์ จันทร์ภักดี  N/A10
72 B6410254 นางสาวกรกมล ฟีสันเทียะ  N/A10
73 B6410230 นางสาวกันต์ฐิชา แจ้งไธสง  N/A10
74 B6410216 นางสาวประภัสสร ผลประเสริฐ  N/A10
75 B6410209 นายกฤษฎา จุมพลา  N/A10
76 B6410186 นางสาวสุพัฒตา สุปินตา  N/A10
77 B6410155 นางสาวนภาพร พลราช  N/A10
78 B6410148 นางสาวศิริลักษณ์ คุ้มญาติ  N/A10
79 B6410018 นายศิริชัย ชาญถิ่นดง  N/A10
80 B6409975 นางสาวอริสา อินอ่อน  N/A10
81 B6409951 นางสาววริศรา กุเร็น  N/A10
82 B6409944 นางสาวธิดากานต์ ทองหัวไผ่  N/A10
83 B6409838 นายสุวิจักขณ์ จันทร์เรือง  N/A10
84 B6409791 นายกิตติศักดิ์ ทำสุนา  N/A10
85 B6409708 นางสาวนัทชา อุดมพันธ์  N/A10
86 B6409692 นายเศรษฐพงศ์ ฤทธิราช  N/A10
87 B6409685 นายกิตติศักดิ์ ดีพาชู  N/A10
88 B6409623 นางสาวสิริลักษณ์ มูลอามาตย์  N/A10
89 B6409616 นางสาวรัตนาพร พุ่มพวง  N/A10
90 B6409609 นางสาวจิตรานุช พันพรม  N/A10
91 B6409593 นางสาวสุธาสินี เจียมชัยภูมิ  N/A10
92 B6409562 นายกิจจานุวัฒน์ ธนกิจสถิตคุณ  N/A10
93 B6409531 นายพีรภัทร หาญอนุสรณ์  N/A10
94 B6409500 นายอัมรินทร์ เรียบร้อย  N/A10
95 B6409470 นายสิทธิศักดิ์ บุญสีนาค  N/A10
96 B6409449 นางสาวอัจฉรา เจริญครบุรี  N/A10
97 B6409432 นางสาววริศรา กุลดารัมย์  N/A10
98 B6409418 นายปริญญา จักรศรี  N/A10
99 B6409388 นายธีรพงษ์ จุลตะคุ  N/A10
100 B6409371 นางสาววิภาดา รุนใหม่  N/A10
101 B6409173 นางสาวชญาณี ศิริบุรม  N/A10
102 B6409166 นางสาวไข่มุก แหวนหล่อ  N/A10
103 B6409111 นางสาวสุภัสสรา หมื่นจิตร  N/A10
104 B6409098 นางสาวสุพรรณิกา โอดเปี้ย  N/A10
105 B6409081 นายปวโรธน์ คงประสิทธิ์  N/A10
106 B6408916 นางสาววิวรรธณี บุตรดี  N/A10
107 B6408893 นางสาวสกุลตลา สาสุข  N/A10
108 B6408886 นางสาวธัญญานันทร์ บัวภิบาล  N/A10
109 B6408817 นายภานุวัฒน์ บินตะคุ  N/A10
110 B6408725 นางสาวชุติมณฑน์ ดิษร  N/A10
111 B6408640 นางสาวประกายกาญจน์ บุญทะ  N/A10
112 B6408619 นางสาวพิมลพรรณ แสงสุวรรณ  N/A10
113 B6408602 นายธนวัฒน์ วิเศษชัยวรรณ  N/A10
114 B6408596 นางสาวกนกพร สุริยะวงค์  N/A10
115 B6408589 นายญานภัทร นาบำรุง  N/A10
116 B6408534 นายอภิรักษ์ บุญศรี  N/A10
117 B6408510 นางสาวฟ้าประธาน เลิศสูงเนิน  N/A10
118 B6408503 นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก่น  N/A10
119 B6408497 นายธีรศักดิ์ คมขำ  N/A10
120 B6408480 นายจุลจักร เพ้ยจันทึก  N/A10
121 B6408473 นางสาวอรพรรณ ขันโนนเขวา  N/A10
122 B6408404 นางสาวปุญญิศา พันโภคา  N/A10
123 B6408398 นางสาวมินตรา ปัตชัยโย  N/A10
124 B6408381 นางสาวชุติมณฑน์ มีเย็น  N/A10
125 B6408367 นางสาวปวีณ์สุดา บัวคำ  N/A10
126 B6408350 นางสาวสุธีมา สุภาทิพย์  N/A10
127 B6408275 นายนภัส สีนะกาสา  N/A10
128 B6408220 นายชูศักดิ์ เขมรทอง  N/A10
129 B6408206 นางสาวธิญาดา ทุมมี  N/A10
130 B6408190 นางสาวเพชรรดา นาถวิล  N/A10
131 B6408176 นางสาวเพ็ญนภา โชติพรมราช  N/A10
132 B6408138 นางสาวอธิตยา หว่างรักษาวงษ์  N/A10
133 B6408121 นายอนุชา สีลาโล้  N/A10
134 B6408114 นายธัญญากร มูลละ  N/A10
135 B6408084 นางสาวอลิสา ธรรมฤทธิ์  N/A10
136 B6408008 นางสาววรรณษา วัชระประหาส  N/A10
137 B6407995 นางสาวนัฎฐารัตน์ เนาว์สุวรรณ  N/A10
138 B6407971 นางสาวธนาภรณ์ มีพันธ์  N/A10
139 B6407964 นางสาวสุภณิดา รัตนนท์  N/A10
140 B6407957 นายธนดล กำบัง  N/A10
141 B6407926 นายกิตติพัทธ์ กิ่งพุดซา  N/A10
142 B6407827 นางสาวศุภลักษ์ พุทธชัยภูมิ  N/A10
143 B6407797 นางสาวอรปรียา อุ่นผาง  N/A10
144 B6407780 นายธมกร คงชาติ  N/A10
145 B6407728 นางสาวศศิกัญญา จันละบุตร  N/A10
146 B6407711 นายกิติภูมิ โชติชัพชัย  N/A10
147 B6407698 นางสาวมัลลิกา ศรีพรหม  N/A10
148 B6407681 นางสาวนิลณีย์ อินทร์จันทร์  N/A10
149 B6407674 นางสาวสุรางค์ คำเรือง  N/A10
150 B6407643 นายฐานันดร ศรีคะฮาด  N/A10
151 B6407636 นางสาวแพรพลอย สัตโส  N/A10
152 B6407575 นางสาววิไลพร ชัยรินทร์  N/A10
153 B6407506 นายภัทรพล แสงสารวัตร  N/A10
154 B6407483 นางสาวจรรยวรรธน์ ภิรมย์จิตร  N/A10
155 B6407469 นายนราธร ปานสุด  N/A10
156 B6407445 นางสาวปานไพลิน จินโจ  N/A10
157 B6407438 นางสาวจันทร์พิมพ์ ลายนอก  N/A10
158 B6407421 นางสาวชลธิชา พรหมสุวรรณ  N/A10
159 B6407346 นางสาวสถิตาภรณ์ ทัพโยธา  N/A10
160 B6407247 นางสาวอาจารี เรืองเดช  N/A10
161 B6407155 นางสาวสาธิดา ประจวบ  N/A10
162 B6407148 นางสาวสุพรรษา ฤาชา  N/A10
163 B6407131 นางสาววราภรณ์ นวลข่า  N/A10
164 B6407117 นายธนวัฒน์ ถีสูงเนิน  N/A10
165 B6407032 นายอภิวัฒน์ บุญล้ำเลิศ  N/A10
166 B6407025 นางสาวอมินทร์ตรา อินธิราช  N/A10
167 B6407018 นายธัญวรัตม์ อ่อนประไพ  N/A10
168 B6407001 นางสาวจิรสุดา สิงหราชัย  N/A10
169 B6406950 นายธนกร พรมสุรินทร์  N/A10
170 B6406943 นางสาวลัลลภา นามโคตร  N/A10
171 B6406721 นางสาวสิริภัทรา ชวนจิต  N/A10
172 B6406639 นางสาวมานิตา สิริภูริภากร  N/A10
173 B6406622 นางสาวบุญสิตา แก้วไพรดอน  N/A10
174 B6406578 นายปิยภูมิ ใสบาล  N/A10
175 B6406561 นางสาวพัชรพร มะลิทอง  N/A10
176 B6406554 นางสาวเจนจิรา โอภาสพินิจ  N/A10
177 B6406547 นายภัทรพงษ์ ผลวัฒน์  N/A10
178 B6406509 นางสาวประกายดาว ดวงจำ  N/A10
179 B6406493 นายศักดิ์สิทธิ์ นพเก้า  N/A10
180 B6406462 นางสาววันวิสาข์ สืบชาติ  N/A10
181 B6406448 นางสาววริษา ยอดระบำ  N/A10
182 B6406431 นายมารุต ทองเรืองวงค์  N/A10
183 B6406424 นายคณิศร เกิดแสง  N/A10
184 B6406417 นางสาวยลรดา ผาสุขสม  N/A10
185 B6406400 นายณัฐดนัย บุญรอด  N/A10
186 B6406394 นายณัฏฐชัย บุญรอด  N/A10
187 B6406370 นายธนัท แสนสุขเจริญผล  N/A10
188 B6406356 นายณัฐวุฒิ ผดุงชีพ  N/A10
189 B6406349 นางสาวพรชิตา สีเอียด  N/A10
190 B6406318 นางสาวภัทรภรณ์ ยวงเขียน  N/A10
191 B6406301 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สังข์เงิน  N/A10
192 B6406196 นางสาวปิยพร สาครรัมย์  N/A10
193 B6406165 นางสาววรรธนา อินัง  N/A10
194 B6406141 นางสาวพุธิตา ชาญเกษม  N/A10
195 B6406134 นายต้นสิงหา ยางนอก  N/A10
196 B6406097 นางสาวมณฑกานต์ อัจฉรารักษ์  N/A10
197 B6406080 นางสาวเกียวเกด สิงห์ลา  N/A10
198 B6406073 นายคณิศร มาวงศ์นอก  N/A10
199 B6406066 นายภราดร ปินะกาโส  N/A10
200 B6406059 นางสาวจณิสตา ติรพงษ์พัฒน์  N/A10
201 B6406028 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาวม่วงขวัญ  N/A10
202 B6406011 นางสาวชาลิสา กาเร็ว  N/A10
203 B6406004 นายกิตติธร เชื้อสายดวง  N/A10
204 B6405984 นางสาวจริญญา โสภณ  N/A10
205 B6405977 นายชินพรรธน์ ทัศนะลือไชย  N/A10
206 B6405960 นางสาวณิชาพัชร์ เบียกขุนทด  N/A10
207 B6405946 นางสาววริศรา ลอยเลื่อน  N/A10
208 B6405922 นางสาววชิราภรณ์ ศาลากลาง  N/A10
209 B6405915 นางสาวนวพรรษ อาจปานกลาง  N/A10
210 B6405878 นายนันธกรณ์ เชือดรัมย์  N/A10
211 B6405854 นายณัฐภัทร ชาญเลิศ  N/A10
212 B6405847 นางสาวสุพิชฌาย์ สืบปรุ  N/A10
213 B6405830 นางสาวพัชรินทร์ เหมหอมวงษ์  N/A10
214 B6405816 นายณฐพล ศักดิ์วิบูลย์เดชา  N/A10
215 B6405762 นางสาวศิริพร หงษ์ชัยคำ  N/A10
216 B6405731 นางสาวปัทมา ปุยสูงเนิน  N/A10
217 B6405724 นางสาวธนิสรา จาไธสง  N/A10
218 B6405694 นายปภังกร โชคกิจตระกูล  N/A10
219 B6405687 นางสาวพรพรรษา นพอาจ  N/A10
220 B6405656 นายปุณยวัจน์ ธารีประทีป  N/A10
221 B6405625 นายอนุวัช มนูญธรรม  N/A10
222 B6405618 นายธีระกานต์ อุภัยพรม  N/A10
223 B6405601 นางสาวปนัสยา ดอกไม้กุล  N/A10
224 B6405571 นายธนกฤต พวงอินทร์  N/A10
225 B6405540 นางสาวกุสุมากร เข็มจันทร์  N/A10
226 B6405502 นางสาวนิศารัตน์ โสพัฒน์  N/A10
227 B6405458 นางสาวพัชรี ศรีสมรักษ์  N/A10
228 B6405441 นายก้าวณรงค์ โพธิรักษ์  N/A10
229 B6405434 นายธีรภัทร เพ็ชรน้อย  N/A10
230 B6405427 นายธีรศักดิ์ หงษ์ทอง  N/A10
231 B6405380 นางสาวพัชรพร วรสุนทร  N/A10
232 B6405359 นางสาววิภารัตน์ วงศ์นอก  N/A10
233 B6405328 นางสาววลัยพร พาทอง  N/A10
234 B6405298 นางสาวสุธาวี ตรวจมรรคา  N/A10
235 B6405281 นายกันตินันท์ ลาโคตร  N/A10
236 B6405274 นางสาวอริศรา แพงดี  N/A10
237 B6405229 นางสาวกัลยกร ชัยมีแรง  N/A10
238 B6405212 นางสาวมัลลิกา ชนะน้อย  N/A10
239 B6405205 นางสาวจินตนา ชินศรี  N/A10
240 B6405182 นางสาวสิรินารถ คูศรีพิทักษ์  N/A10
241 B6405175 นางสาวนภัสสร วันจงคำ  N/A10
242 B6405144 นายภูริต รัตนจารุ  N/A10
243 B6405120 นายธีรวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา  N/A10
244 B6405113 นางสาวบัณฑิตา บุทธิจักร์  N/A10
245 B6405106 นางสาวพัทธนันท์ ธนูศิลป์  N/A10
246 B6405090 นางสาวธิดาพร ทองดี  N/A10
247 B6405052 นางสาวณิชา สอดโคกสูง  N/A10
248 B6404994 นางสาวแพรวมณี ราชเจริญ  N/A10
249 B6404963 นายอดิศร สังข์ตะคุ  N/A10
250 B6404932 นางสาวเจียระไน สุวรรณแย้ม  N/A10
251 B6404925 นางสาวณัฐมน เพชรกิ่ง  N/A10
252 B6404895 นายธนกร เร่งสมบูรณ์สุข  N/A10
253 B6404833 นางสาววลัยพรรณ วิตานนท์  N/A10
254 B6404826 นางสาวฐิติยา อัดโดดดร  N/A60
255 B6404819 นางสาวน้ำหนึ่ง คำนนท์  N/A10
256 B6404802 นางสาวพิลาวรรณ พาลึก  N/A10
257 B6404772 นายปรวิทย์ อัมพันจันทร์  N/A10
258 B6404765 นางสาวแก้วภัสศร แก้วกระจ่าง  N/A10
259 B6404758 นางสาวเกศินี เพ็งสว่าง  N/A10
260 B6404741 นางสาวปภาวรินทร์ ภูลายยาว  N/A10
261 B6404734 นางสาวลินดา พานิชชา  N/A10
262 B6404727 นางสาวกัลยา ทนทาน  N/A10
263 B6404703 นางสาวอรนภา ทานาฤทัย  N/A10
264 B6404673 นางสาวอัญชลีพร เปล่งวรรณ์  N/A10
265 B6404659 นายเศรษฐวุฒิ โรจน์บูรณาวงศ์  N/A10
266 B6404598 นายวัชรินทร์ วงศ์กระโทก  N/A10
267 B6404550 นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์ชัย  N/A10
268 B6404536 นายเธียรชัย ฤทธิ์นอก  N/A10
269 B6404482 นายพันธกาล รอดตะคุ  N/A10
270 B6404468 นางสาวณัชชารีย์ ศุภวัตรชินพงศ์  N/A10
271 B6404444 นายนครินทร์ มุ่งหวังกลาง  N/A10
272 B6404437 นายธนพล อินสูงเนิน  N/A10
273 B6404420 นางสาวศศิธร ฤาชา  N/A10
274 B6404406 นางสาวพรชิตา โคกเจริญ  N/A10
275 B6404376 นางสาวเบญจภรณ์ ชาวบ้านใน  N/A10
276 B6404307 นางสาวอริศรา สิทธิ์ศักดิ์  N/A10
277 B6404284 นางสาววัลวดี สุริยะ  N/A10
278 B6404246 นางสาวสวรส นามวงษ์  N/A10
279 B6404185 นายเอกพัฒน์ พรมหงษ์  N/A10
280 B6404116 นางสาวเกวรินทร์ เดชโนนสังข์  N/A10
281 B6404062 นางสาววรกมล ศิลา  N/A10
282 B6404048 นายลัทธพล ญาติจันทึก  N/A10
283 B6403980 นางสาวธฤตมล จันดาเรียง  N/A10
284 B6403966 นายก้องเกียรติ พันธุ  N/A10
285 B6403959 นางสาวมนัสนันท์ ประดับศรี  N/A10
286 B6403942 นายภัทรพงค์ โคตรโสภา  N/A10
287 B6403881 นายวิศรุต แหวนโคกสูง  N/A10
288 B6403874 นางสาวเกศยาพร เพชรสูงเนิน  N/A10
289 B6403867 นางสาววันวิสา ตัดป่วง  N/A10
290 B6403843 นางสาวกัณฑิมา ดำครุฑ  N/A10
291 B6403836 นายสิทธิชัย สิงห์ขุนทด  N/A10
292 B6403829 นายณัฐภัคพล วรรณเอกวีร์  N/A10
293 B6403751 นางสาวพรพิมล ฤกษ์ชัย  N/A10
294 B6403737 นายฐิติกร นันทา  N/A10
295 B6403713 นายประกฦษฎิ์ โสภา  N/A10
296 B6403683 นางสาววนัฐชา นามลา  N/A10
297 B6403676 นางสาววนิดา ศิริสงค์  N/A10
298 B6403652 นางสาวมณีรัตน์ บุญชู  N/A10
299 B6403638 นางสาวชัญญานุช วันนิจ  N/A10
300 B6403614 นายนนท์ปวิธ ชีระภากร  N/A10
301 B6403546 นายเทวลิต อินทรักษ์  N/A10
302 B6403522 นางสาวสุภาวิณี เขียนภาพ  N/A10
303 B6403515 นางสาวจิลัดดา สุพล  N/A10
304 B6403485 นางสาวปุษยา นิลบรรพรต  N/A10
305 B6403454 นางสาวฐิติมา สีเขียว  N/A10
306 B6403423 นางสาวผาณิตา พลประสิทธิ์  N/A10
307 B6403416 นางสาวพิมนภา เพิ่มพูล  N/A10
308 B6403409 นางสาวนิรมล แสนทวีสุข  N/A10
309 B6403386 นางสาวอนันทิตา จุ้ยกระโทก  N/A10
310 B6403355 นางสาวขนิษฐา นิธิธนกุล  N/A10
311 B6403348 นายวรากร เผ่าทหาร  N/A10
312 B6403331 นางสาวจิราพร พิมพ์สวัสดิ์  N/A10
313 B6403324 นางสาวนุชนารถ สร้อยมาลี  N/A10
314 B6403317 นางสาวปพิชญา นาคทิพย์วรรณ  N/A10
315 B6403294 นางสาวเพชราภรณ์ วังทอง  N/A10
316 B6403263 นางสาวธฤตมน ตั้งชีวเจริญ  N/A10
317 B6403256 นายกฤษฎา ฉายแสง  N/A10
318 B6403249 นางสาวกนกพร ตะดอน  N/A10
319 B6403232 นายปฐพล สืบประยงค์  N/A10
320 B6403225 นางสาวพัชรี รุ่งคำ  N/A10
321 B6403218 นายพีรณัฐ สังขวาสี  N/A10
322 B6403201 นางสาวสุธาสินี ดวงสุวรรณ  N/A10
323 B6403195 นายเพชรภูตะวัน เอี่ยมรัมย์  N/A10
324 B6403171 นายศุมงคล ชาญชาติ  N/A10
325 B6403164 นายอชิตพล บำรัมย์  N/A10
326 B6403119 นางสาวจันทิกา พอกพูน  N/A10
327 B6403089 นางสาวลักษิกา บุญรอดรัมย์  N/A10
328 B6403065 นางสาวพิมพ์ประภา เชื้อเพ็ชร  N/A10
329 B6403034 นายสุวิจักขณ์ สัตยารักษ์  N/A10
330 B6403027 นายสุรจักษ์ เริงสำราญ  N/A10
331 B6402976 นางสาวศิรประภา ว่างผล  N/A10
332 B6402969 นางสาวรุจิรา ทองแท่ง  N/A10
333 B6402952 นางสาวปภัสสร ศรีเดช  N/A10
334 B6402938 นางสาวอริญา ครุฑสระน้อย  N/A10
335 B6402914 นางสาวลักษณ์คณา เอรารัมย์  N/A10
336 B6402884 นางสาวสุภัสสร เถาอวน  N/A10
337 B6402860 นายฐิติวัชร์ รัตนกิตติ์อังกูร  N/A10
338 B6402846 นางสาวพรไพลิน ประเสริฐการ  N/A10
339 B6402839 นายศิริภพ พูนประสิทธิ์  N/A10
340 B6402822 นางสาวเกษราภรณ์ ชมที  N/A10
341 B6402815 นายจิรวัฒน์ โพธิ์นา  N/A10
342 B6402754 นางสาวธวัลหทัย บรรดาศักดิ์  N/A10
343 B6402709 นายออมทรัพย์ ธรรมรัตน์  N/A10
344 B6402693 นายปลื้มกมล ทาลา  N/A10
345 B6402129 นายวชิรบดี วรรณไพบูลย์  Electronic Engineering10
346 B6402013 นางสาวชลทิชา จิตมุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
347 B6402006 นายพีรณัฐ จิตจะโป๊ะ  Geological Engineering10
348 B6401993 นายชยภัทร วีระภักดี  CERAMIC ENGINEERING10
349 B6401948 นางสาวอนัญญา นัยเจริญ  Mechanical Engineering10
350 B6401931 นายกีรเกียรติ ไตรเมืองปัก  Chemical Engineering10
351 B6401924 นางสาวชลธิชา ฝ้ายขาว  Chemical Engineering10
352 B6401917 นางสาวรมิตา โคกขุนทด  Chemical Engineering10
353 B6401900 นายศรัณย์ ธนรักษ์  CPE10
354 B6401870 นายธนธัส เหล็กบังวัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
355 B6400644 นายพิชาชัย หาหอม  N/A10
356 B6400583 นายศิลป์ไชย มะโนบาล  N/A10
357 B6400545 นายไชยวัฒน์ เซ็นทองหลาง  N/A10
358 B6400514 นางสาวอภิชญา แก้วนรสิงห์  N/A10
359 B6400477 นางสาวโสภิตรา ขานจ้าน  N/A10
360 B6400453 นางสาวกัญญาพร พะวงษ์แสง  N/A10
361 B6400446 นายธนพล เข็มจีนมะดัน  N/A10
362 B6400422 นางสาวอรัญญา บางยิ้ม  N/A10
363 B6400408 นางสาวนภาพร มาลีหวล  N/A10
364 B6400392 นางสาวเสาวภาคย์ หอมสมบัติ  N/A10
365 B6400385 นางสาวจิรัญญา สานุสันต์  N/A10
366 B6400378 นางสาวกนกวรรณ หมุนลี  N/A10
367 B6400361 นายพงศธร วันชา  N/A10
368 B6400354 นางสาววันวิสาข์ กลางจอหอ  N/A10
369 B6400323 นางสาววิชุดา มอญขาม  N/A10
370 B6400316 นายธนดล ดวงมณี  N/A10
371 B6400248 นางสาวจรินันท์ แน่งอนงค์  N/A10
372 B6400200 นางสาวกฤษติกาญจน์ ในทอง  N/A10
373 B6400194 นางสาววิภาวี คำพินิจ  N/A10
374 B6400163 นางสาวปวีณา โลหะกุล  N/A10
375 B6400149 นางสาวชลธิชา ยินดี  N/A10
376 B6400118 นางสาวศรวณีย์ เสนีโสด  N/A10
377 B6400095 นางสาวพรรณทิภา ฐานะวิชัย  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.