รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6331269 นางสาวอัจฉรา เนตรใย  MANAGEMENT
2 B6331245 นางสาวสุนิสา เขาขุนทด  MANAGEMENT
3 B6331221 นางสาวศิรินทร ลือเทพ  MANAGEMENT
4 B6331214 นางสาวศรัญธร ศรีเธาว์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
5 B6331177 นางสาวรัชนีกร โพธิ์ศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
6 B6331153 นางสาวรมย์ชลี ที่อุปมา  MANAGEMENT
7 B6331139 นางสาวพุธิตา ทรงจอหอ  MANAGEMENT
8 B6331092 นางสาวปรีญารัตน์ โกกิลารัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
9 B6331023 นายธรรมธัช พุ่มเข็ม  MANAGEMENT
10 B6330996 นางสาวญดาพร สายสุด  MANAGEMENT
11 B6330989 นางสาวจิรภิญญา จงนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
12 B6330972 นางสาวกันตา ขำโคกสูง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
13 B6330965 นางสาวกณิศา มีสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
14 B6329716 นางสาวอนงชรัตน์ ทรงฤทธิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
15 B6329686 นางสาวณาราญา เรกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
16 B6329655 นางสาวศุภสร วงศ์คำจันทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
17 B6329617 นางสาวอริยา ถอยกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
18 B6329600 นางสาวธีรยา พชรวัฒนากุล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
19 B6329563 นางสาวอริสรา แหยงกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
20 B6323660 นายโกศล จันทร์กล้า  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
21 B6320775 นางสาวพัทธรินทร์ กิ่งนอก  MANAGEMENT
22 B6320768 นางสาวสิริวรรณ เต็มเอี่ยม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
23 B6320751 นางสาวนารีรัตน์ ดวงประภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
24 B6320744 นางสาวสุกัญญา แป้งสันเทียะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
25 B6320737 นางสาวจิราพรรณ สำราญจิตต์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
26 B6320720 นางสาวศศิวิมล ปรุเขต  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
27 B6320706 นายอนาวิล กกสันเทียะ  MANAGEMENT
28 B6320690 นางสาวรสิตา ศรีกงพาน  MANAGEMENT
29 B6319922 นางสาวจิตรลดา เขื่อนมั่น  MANAGEMENT
30 B6319915 นางสาวรินรดา เจตน์นอก  MANAGEMENT
31 B6319885 นางสาวสุดารัตน์ ลาดนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
32 B6333003 นางสาววรรณวลัย สิทธินอก  Transportation And Logistics Engineering
33 B6332013 นายณภัทร พงษ์ศรีทัศน์  Automotive Engineering
34 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME
35 B6325787 นางสาววรัญญา จันทร์ทวี  N/A
36 B6317812 นางสาวมณีรัตน์ ธงสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering
37 B6306151 นางสาวอัจฉริยา บุญเสริมศักดิ์กุล  Environmental Engineering
38 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต  PE
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
39 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.