รายชื่อนศ.
รายวิชา202207 : MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6325251 นายณัฐฐา โดดสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
2 B6325152 นายญาณภัทร โคตรสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
3 B6314774 นางสาววรรณพร เดชฉิมพลี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
4 B6301781 นายมณฑล บุตรใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
5 B6301729 นางสาวกาญจนา ศรีสุรินทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
6 B6301552 นางสาวธิดารัตน์ เพชรรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
7 B6301521 นายธิติพัฒน์ เทพวิริยพงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
8 B6301279 นางสาวกนกพัชร หลายทวีวัฒน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
9 B6301262 นายปิยังกุล นะเทศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
10 B6300821 นายสวโรจน์ อภิสราพงศ์สกาว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.