รายชื่อนศ.
รายวิชา551402 : MICROCONTROLLER SYSTEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5828968 นางสาวณัฐธิดา ศักดิ์นิรามัย  Mechatronics Engineering
2 B5923663 นายปฏิภาณ แก่นจันทร์  Mechatronics Engineering
3 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน  Mechatronics Engineering
4 B5928576 นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า  Mechatronics Engineering
5 B5928675 นางสาววิลาสินี ไชยกุฉิน  Mechatronics Engineering
6 B5929047 นายสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์  Mechatronics Engineering
7 B5929054 นายพิชญากรณ์ อาจกระโทก  Mechatronics Engineering
8 B5929122 นายภากร สมอคร  Mechatronics Engineering
9 B5929160 นายวรวิช ยอดรัก  Mechatronics Engineering
10 B6022372 นายมารุจน์ เขื่อนโพธิ์  Mechatronics Engineering
11 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ  Mechatronics Engineering
12 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ  Mechatronics Engineering
13 B6028466 นางสาวอุทุมพร พวงลอย  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.