รายชื่อนศ.
รายวิชา525462 : BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME
2 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME
3 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME
4 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME
5 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME
6 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME
7 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME
8 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME
9 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME
10 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME
11 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME
12 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME
13 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME
14 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME
15 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME
16 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME
17 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME
18 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME
19 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME
20 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME
21 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME
22 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME
23 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME
24 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME
25 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME
26 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME
27 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME
28 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME
29 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME
30 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME
31 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME
32 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME
33 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME
34 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME
35 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME
36 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์  ME
37 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME
38 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME
39 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME
40 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME
41 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME
42 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME
43 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME
44 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME
45 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME
46 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME
47 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME
48 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME
49 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME
50 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME
51 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME
52 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.