รายชื่อนศ.
รายวิชา551471 : CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์  Mechatronics Engineering
2 B6101138 นายอณาวิล โกสุม  Mechatronics Engineering
3 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน  Mechatronics Engineering
4 B6101503 นายธิราวุฒิ ประกอบนันท์  Mechatronics Engineering
5 B6101558 นายปภากรณ์ ปานประภากร  Mechatronics Engineering
6 B6101671 นางสาวชุลีพร ฟักคำ  Mechatronics Engineering
7 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน  Mechatronics Engineering
8 B6101718 นางสาวศิริภาพร มุมอภัย  Mechatronics Engineering
9 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ  Mechatronics Engineering
10 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์  Mechatronics Engineering
11 B6101763 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร  Mechatronics Engineering
12 B6101770 นางสาวพรภิชา ลีประโคน  Mechatronics Engineering
13 B6101787 นางสาวปภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering
14 B6101824 นายฉัตรชัย ศิริเวชพงค์กุล  Mechatronics Engineering
15 B6101855 นางสาวกาญจณา สายจันทร์  Mechatronics Engineering
16 B6101893 นางสาวชลกร สิริโรจนานนท์  Mechatronics Engineering
17 B6101909 นายณัฐกมล สืบเหลา  Mechatronics Engineering
18 B6101954 นางสาวปิยะดา แสงปัสสา  Mechatronics Engineering
19 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร  Mechatronics Engineering
20 B6102036 นายธนากร ขอนแก่น  Mechatronics Engineering
21 B6102098 นางสาวศิริประภา เคลือบแก้ว  Mechatronics Engineering
22 B6102166 นายวิษณุ ชูราษี  Mechatronics Engineering
23 B6102197 นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา  Mechatronics Engineering
24 B6102210 นายเด่นภูมิ นิยมชน  Mechatronics Engineering
25 B6102234 นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน  Mechatronics Engineering
26 B6102241 นายพิสิษฐ์ พรพงศ์ธรรม  Mechatronics Engineering
27 B6102265 นายพงษ์พัฒน์ พัชรินทร์  Mechatronics Engineering
28 B6102289 นายกิตติพงศ์ เพียเพ็ง  Mechatronics Engineering
29 B6102371 นายจิรวัฒน์ เวชวิทย์วรากุล  Mechatronics Engineering
30 B6102425 นายคณาธิป สุโพธิ์  Mechatronics Engineering
31 B6102470 นางสาวพิชญาภา วงษ์พันธ์  Mechatronics Engineering
32 B6114312 นางสาวกุลชริตา ศรีทา  Mechatronics Engineering
33 B6114633 นายธีรธรรม ศักดิ์ทวีวณิชย์  Mechatronics Engineering
34 B6130343 นางสาวฌิฐิญาภรณ์ กลุ่มจันทึก  Mechatronics Engineering
35 B6135720 นายภูรินทร์ อัฐนาค  Mechatronics Engineering
36 B6137595 นายณัฐนนท์ วานิชชัง  Mechatronics Engineering
37 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง  Mechatronics Engineering
38 B6212698 นายธนพล อินตรา  Mechatronics Engineering
39 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล  Mechatronics Engineering
40 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น  Mechatronics Engineering
41 B6212742 นายเกริกฤทธิ์ ศรีทองดี  Mechatronics Engineering
42 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์  Mechatronics Engineering
43 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์  Mechatronics Engineering
44 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล  Mechatronics Engineering
45 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering
46 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน  Mechatronics Engineering
47 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง  Mechatronics Engineering
48 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา  Mechatronics Engineering
49 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา  Mechatronics Engineering
50 B6212896 นายชานนท์ มะณี  Mechatronics Engineering
51 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ  Mechatronics Engineering
52 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา  Mechatronics Engineering
53 B6213015 นายสุริยา บุญยก  Mechatronics Engineering
54 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย  Mechatronics Engineering
55 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ  Mechatronics Engineering
56 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ  Mechatronics Engineering
57 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ  Mechatronics Engineering
58 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ  Mechatronics Engineering
59 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ  Mechatronics Engineering
60 B6229221 นายธีรพัฒน์ พลพ่าย  Mechatronics Engineering
61 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์  Mechatronics Engineering
62 B6229276 นายศราวุธ โตพะลัย  Mechatronics Engineering
63 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์  Mechatronics Engineering
64 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์  Mechatronics Engineering
65 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์  Mechatronics Engineering
66 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering
67 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่  Mechatronics Engineering
68 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง  Mechatronics Engineering
69 B6235321 นายอัครากรณ์ สมบัติหลาย  Mechatronics Engineering
70 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.