รายชื่อนศ.
รายวิชา539309 : MICROWAVE CIRCUITS DESIGN AND APPLICATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน  Electronic Engineering10
2 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering10
3 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์  Electronic Engineering10
4 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา  Electronic Engineering10
5 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ  Electronic Engineering10
6 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์  Electronic Engineering10
7 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร  Electronic Engineering10
8 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย  Electronic Engineering10
9 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี  Electronic Engineering10
10 B6106317 นายนันทกร โชคบัณฑิต  Electronic Engineering10
11 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก  Electronic Engineering10
12 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก  Electronic Engineering10
13 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ  Electronic Engineering10
14 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์  Electronic Engineering10
15 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร  Electronic Engineering10
16 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering10
17 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์  Electronic Engineering10
18 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง  Electronic Engineering10
19 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง  Electronic Engineering10
20 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง  Electronic Engineering10
21 B6111670 นางสาวชนิดา ไพรเขียว  Electronic Engineering10
22 B6111786 นางสาววลัยพรรณ ภาคนอก  Electronic Engineering10
23 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง  Electronic Engineering10
24 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก  Electronic Engineering10
25 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง  Electronic Engineering10
26 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี  Electronic Engineering10
27 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์  Electronic Engineering10
28 B6115159 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์  Electronic Engineering10
29 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering10
30 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง  Electronic Engineering10
31 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering10
32 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว  Electronic Engineering10
33 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม  Electronic Engineering10
34 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง  Electronic Engineering10
35 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า  Electronic Engineering10
36 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค  Electronic Engineering10
37 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ  Electronic Engineering10
38 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข  Electronic Engineering10
39 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ  Electronic Engineering10
40 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.