รายชื่อนศ.
รายวิชา528440 : RUBBER COMPOSITES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต  PE
2 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE
3 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE
4 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE
5 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE
6 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE
7 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE
8 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE
9 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE
10 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ  PE
11 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE
12 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE
13 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE
14 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์  PE
15 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE
16 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE
17 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล  PE
18 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE
19 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา  PE
20 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ  PE
21 B6112059 นายภากร มวมขุนทด  PE
22 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ  PE
23 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE
24 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE
25 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข  PE
26 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE
27 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE
28 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด  PE
29 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE
30 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE
31 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE
32 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE
33 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE
34 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE
35 B5916528 นายชัยธวัฒน์ ชัยธนสุวรรณ  PE
36 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE
37 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE
38 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE
39 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.