รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6336141 นายพงศกร หีบแก้ว  Environmental Engineering10
3 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering10
4 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering10
5 B6332662 นายพนธกร จันทร์อุป  Automotive Engineering10
6 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์  TCE10
7 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา  TCE10
8 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE10
9 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม  TCE10
10 B6325817 นายธราดร ศิริจันดา  N/A10
11 B6323110 นายนภสินธุ์ โพธินันท์  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE10
13 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE10
14 B6319076 นายวัชระ คำศรี  EE10
15 B6319069 นายกิตติภูมิ กรกำจายฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6319038 นายเดชบดินทร์ สูนทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม  ME10
18 B6318833 นายอรรถพล สุระวิชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6318635 นายยศดา ปัญญาสาร  ChemE10
20 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล  IE10
21 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE10
22 B6318161 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE10
24 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์  IE10
25 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ  CE10
26 B6311629 นายชัยมงคล จรกร  EE10
27 B6310455 นางสาวศศิกานต์ รุ่งรัตน์  Environmental Engineering10
28 B6310059 นายอริยพล ประสารฉ่ำ  Metallurgical Engineering10
29 B6309831 นางสาวประวัญญา พึ่งเทียน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6309725 นางสาวดาหวัน วรสาร  IE10
31 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE10
32 B6309541 นางสาวอภิญญา จันทร์เพ็ง  ChemE10
33 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์  CE10
34 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล  CPE10
36 B6307219 นางสาวกัญญาภัทร กาพล  N/A60
37 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE10
38 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์  Electronic Engineering10
39 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE10
40 B6300579 นายคมยุทธ พิญญพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B6300562 นางสาวพิชุดา วงศ์ประเทศ  N/A10
42 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering10
43 B6300548 นายวสันต์ แม่นชัยภูมิ  ME10
44 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.