รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6336196 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE10
2 B6334499 นายรัชพล ประชายกา  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6333102 นายวีรชัย ทวีสมบัติ  EE10
4 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE10
5 B6332129 นายณัฐวัฒน์ หลงพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6331870 นางสาวชนิสรา สัตนาโค  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์  Electronic Engineering10
8 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย  N/A89
9 B6327538 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล  Agricultural and Food Engineering10
10 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา  TCE10
11 B6325992 นางสาวมุกดา สุขเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6325701 นายนันท์นภัส อยู่เย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6325671 นายธนโชติ ธาตุบุรมย์  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์  ME10
15 B6322601 นายธีรพงศ์ สิงห์โคตร  N/A10
16 B6318819 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ  EE10
17 B6318789 นางสาวศิรินธร ลาเกิด  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6318536 นางสาวรัตติกาล นวลศรี  TCE10
19 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6318406 นางสาวปิ่นปภากุล สุวรรณดี  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering10
22 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE10
23 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง  N/A60
24 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน  Electronic Engineering10
25 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering10
26 B6310318 นายมนตรี รัตนสิทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE10
28 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6308551 นายอานุภาพ มะวงค์สูนย์  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา  Automotive Engineering10
31 B6307370 นางสาวนัจจรีย์ มีเพียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า  CE10
33 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
34 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME10
35 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์  TCE10
36 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์  EE10
37 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง  EE10
38 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น  Geological Engineering10
39 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา  Automotive Engineering10
40 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE10
41 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร  EE10
42 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
43 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
44 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก  ME10
45 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.