รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม13
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6336134 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering10
2 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ  Agricultural and Food Engineering10
3 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  Automotive Engineering10
4 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME10
5 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE10
6 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ  N/A60
7 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A60
9 B6327057 นายพชรพล ใจบุญ  Environmental Engineering10
10 B6326333 นายนรินทร์ วงษ์ศรี  N/A10
11 B6326012 นางสาวนันธฌา เกตุรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6325749 นางสาวสิริภัทร บุญนำพา  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา  CE10
14 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์  Electronic Engineering10
15 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง  Environmental Engineering10
16 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE10
17 B6318307 นายมหัสฎา พลเมืองดี  CE10
18 B6317485 นางสาวดวงฤทัย นวรัตนากร  Environmental Engineering10
19 B6317041 นางสาวพนิดา ชื่นตา  PE10
20 B6314866 นางสาวน้ำเพชร สมยืน  N/A60
21 B6314842 นางสาวพฤกษา แสงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
22 B6311834 นางสาวชลดา พรหมโคตร  CE10
23 B6311780 นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา  Agricultural and Food Engineering10
24 B6311414 นางสาวอารยา เพิ่มพูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6311049 นางสาวปิยดา นาคโขนง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6310066 นายอรชุน ภูผานิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering10
28 B6309695 นางสาวชนากานต์ นครสูตร  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6308643 นายพชร เสาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  IE10
31 B6307615 นางสาววสิกา ฉ่ำฉิมพลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา  Environmental Engineering10
33 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม  N/A60
34 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6306038 นายอิศร เศษกลาง  Environmental Engineering10
36 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE10
37 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering10
38 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก  Environmental Engineering10
39 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย  Metallurgical Engineering10
40 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด  N/A60
41 B6303297 นายกิตติชัย สุวรรณรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
42 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.