รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ  PE
2 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
3 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี  EE
4 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  Metallurgical Engineering
5 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering
6 B6306878 นายเจษฎา มาธุพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ  Environmental Engineering
8 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา  Automotive Engineering
9 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
10 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering
11 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี  ME
12 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก  Environmental Engineering
13 B6309589 นางสาวอนัญญา ชาติท่าค้อ  N/A
14 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่  CERAMIC ENGINEERING
15 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  PRECISION ENGINEERING
16 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering
17 B6311810 นางสาวกมลวรรณ ยศสูงเนิน  Environmental Engineering
18 B6316853 นายนิติธร ต่อชีพ  Metallurgical Engineering
19 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า  Metallurgical Engineering
20 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน  TCE
21 B6317898 นางสาวจีรวรรณ จันทคาต  CERAMIC ENGINEERING
22 B6317904 นายสหรัฐ แป้งหอม  CERAMIC ENGINEERING
23 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering
24 B6318567 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวารี  N/A
25 B6318574 นางสาวลัฏฐรินทร์ ทับวิเศษ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
27 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering
28 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  EE
29 B6322038 นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์  CERAMIC ENGINEERING
30 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์  Transportation And Logistics Engineering
32 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering
33 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B6325626 นายพลพล ธัญญาผล  Environmental Engineering
35 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม  CERAMIC ENGINEERING
36 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A
37 B6328184 นางสาวณัฐชิมา มาลากร  Environmental Engineering
38 B6331733 นายกิตติคุณ กงจักร์  N/A
39 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย  CE
40 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
41 B6332334 นายธีรกานต์ สาขา  N/A
42 B6334536 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร  N/A
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.