รายชื่อนศ.
รายวิชา521355 : AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
2 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
3 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering
4 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Agricultural and Food Engineering
5 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering
6 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering
7 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering
8 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering
9 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering
10 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering
11 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering
12 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering
13 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering
14 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering
15 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
16 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว  Agricultural and Food Engineering
17 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering
18 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering
19 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering
20 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา  Agricultural and Food Engineering
21 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering
22 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering
23 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering
24 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering
25 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering
26 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering
27 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering
28 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering
29 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering
30 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering
31 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering
32 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering
33 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering
34 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
35 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering
36 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering
37 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering
38 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.