รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม35
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี  TCE10
2 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE10
3 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์  TCE10
4 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE10
5 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE10
6 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE10
7 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE10
8 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE10
9 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE10
10 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE10
11 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE10
12 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE10
13 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE10
14 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  TCE10
15 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE10
16 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม  TCE10
17 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE10
18 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
19 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE10
20 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง  TCE10
21 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE10
22 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE10
23 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE10
24 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE10
25 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE10
26 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE10
27 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE10
28 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE10
29 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE10
30 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE10
31 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE10
32 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.