รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์  FOOD TECHNOLOGY
5 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE
7 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE
8 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering
9 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering
10 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE
11 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร  Geological Engineering
12 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE
13 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering
14 B6135997 นายชยุต จารุนิภาธนโชติ  PE
15 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING
16 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
17 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME
18 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING
19 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE
20 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering
21 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  ChemE
22 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME
23 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม  ME
24 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME
25 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  Agricultural and Food Engineering
26 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE
27 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  ChemE
28 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE
29 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE
30 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE
31 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME
32 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME
33 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME
34 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME
35 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME
36 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE
37 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME
38 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME
39 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME
40 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME
41 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE
42 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE
43 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE
44 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  Agricultural and Food Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
45 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
46 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.