รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อินทเกตุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6337742 นายธีรยุทธ แสงพรม  PRECISION ENGINEERING
3 B6337711 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PRECISION ENGINEERING
4 B6337698 นายบุณยวัต มานุวงศ์  PRECISION ENGINEERING
5 B6337674 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ  PRECISION ENGINEERING
6 B6336899 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์  PRECISION ENGINEERING
7 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล  Mechatronics Engineering
8 B6334925 นายปวินวิท แก่นสาร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
9 B6332594 นายปัณณธร จันทร์แจ้ง  N/A
10 B6331566 นายชาคร วันเพ็ญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
11 B6324582 นายภัทรกาญจน์ อุปถัมภ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
12 B6324575 นายปัญญา นาเวียง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
13 B6324568 นางสาวจุฑามาศ ชุ่มสูงเนิน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
14 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว  Automotive Engineering
15 B6321000 นางสาวคันธคนธ์ คันธธรรมนนท์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
16 B6320997 นายธนกร ธนูการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
17 B6316327 นายฐกฤต จันทร์สุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
18 B6316310 นางสาวกัลยารัตน์ ดวงจำลอง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
19 B6316303 นางสาวธันย์ชนก จั่นจีน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
20 B6316280 นายณัฐพงษ์ จะตุนาม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
21 B6316266 นายสิรวิชญ์ สวัสดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
22 B6316259 นางสาวธันยพร นุตพงษ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
23 B6316242 นางสาวพิทยารัตน์ ทูเลียบ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
24 B6316235 นายธนเสฏฐ์ เศวตวิวัฒน์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
25 B6316228 นางสาวอรทัย จันทะโยธา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
26 B6316211 นายภัทรพล โพศิริ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
27 B6316204 นางสาวณัฐวิภา คงสท้าน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
28 B6316198 นายนนทฤทธิ์ เดชาสิทธิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
29 B6316181 นายณัฐนันท์ สังฆะคาม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
30 B6316174 นายจตุโชติ แก้วคงธรรม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
31 B6316136 นายนพคุณ อุบลเพ็ญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
32 B6316129 นายภูบดินทร์ เพชรไกร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
33 B6316105 นายกิตติณัฐ ชมภูพันธุ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
34 B6316099 นายจิรัฎฐ์กฤษฎิ์ สุระแสน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
35 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร  Environmental Engineering
36 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์  Metallurgical Engineering
37 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  PE
38 B6236090 นางสาวศิรประภา บอกขุนทด  Environmental Engineering
39 B6230807 นายอดิศร แซ่ลี  Metallurgical Engineering
40 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์  Metallurgical Engineering
41 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  IE
42 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์  Metallurgical Engineering
43 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์  Metallurgical Engineering
44 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์  Metallurgical Engineering
45 B6222338 นายภัทรศัย ทองแต้ม  Metallurgical Engineering
46 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด  Metallurgical Engineering
47 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  Metallurgical Engineering
48 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์  Metallurgical Engineering
49 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน  Metallurgical Engineering
50 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering
51 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ  Metallurgical Engineering
52 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย  Metallurgical Engineering
53 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering
54 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering
55 B6217396 นางสาวอัมพร พิมพ์นิวาส  Metallurgical Engineering
56 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล  Metallurgical Engineering
57 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ  Metallurgical Engineering
58 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย  Metallurgical Engineering
59 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ  Metallurgical Engineering
60 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ  Metallurgical Engineering
61 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์  CERAMIC ENGINEERING
62 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม  Metallurgical Engineering
63 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง  Metallurgical Engineering
64 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส  Agricultural and Food Engineering
65 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  Metallurgical Engineering
66 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี  PE
67 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด  Metallurgical Engineering
68 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
69 B6134105 นายวีรภัทร ขามผลา  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.