รายชื่อนศ.
รายวิชา332251 : INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6137892 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6206529 นายศิวนาถ กว้างขวาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B6206635 นางสาวปรียาภา เกียรติงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
12 B6206666 นางสาวอารียา กล้าหาญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
13 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
14 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
15 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
16 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B6210885 นางสาวจีรนันท์ โคกโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
19 B6227340 นางสาวศศิกานต์ จันทองสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
20 B6227357 นางสาวสาธินี สนคงนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
21 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
22 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
23 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
24 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
25 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
26 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
27 M6302627 นายนบดนัย หมั่นพลศรี  Crop Science
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.