รายชื่อนศ.
รายวิชา531405 : MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering40
2 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering10
3 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
4 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering40
5 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering40
6 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering10
7 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
8 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering10
9 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering10
10 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering40
11 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering40
12 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
13 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง  Metallurgical Engineering10
14 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering40
15 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร  Metallurgical Engineering40
16 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
17 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering10
18 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering10
19 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering10
20 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
21 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
22 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering40
23 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering10
24 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering40
25 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering10
26 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering40
27 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering10
28 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering40
29 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering10
30 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
31 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering10
32 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
33 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering40
34 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
35 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
36 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering10
37 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering10
38 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering10
39 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering40
40 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering40
41 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering10
42 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส  Metallurgical Engineering10
43 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering10
44 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering10
45 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering10
46 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering10
47 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering10
48 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering10
49 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering10
50 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering40
51 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering40
52 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering10
53 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering10
54 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering10
55 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
56 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering10
57 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
58 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering10
59 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering10
60 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering40
61 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering40
62 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering40
63 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering10
64 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering10
65 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering40
66 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering40
67 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
68 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering10
69 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering10
70 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์  Metallurgical Engineering10
71 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering40
72 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering10
73 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering10
74 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา  Metallurgical Engineering40
75 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering40
76 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering40
77 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย  Metallurgical Engineering40
78 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
79 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering40
80 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
81 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
82 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering40
83 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering10
84 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
85 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering10
86 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering10
87 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี  Metallurgical Engineering10
88 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering10
89 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering10
90 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering10
91 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
92 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering40
93 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
94 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering40
95 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
96 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.