รายชื่อนศ.
รายวิชา205306 : GO-TO-MARKET STRATEGIES FOR INNOVATIVE PRODUCT AND SERVICE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6233822 นางสาวณัฏฐกาญจน์ อินทร์ชู  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
2 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6229924 นายฌานวัฒน์ แคนคันรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
4 B6229917 นายกฤติน จุดดา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
5 B6229900 นายจตุพล หาญสงคราม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
6 B6229894 นายฐิรพรรษ มองขุนทด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
7 B6229887 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
8 B6229870 นายภูนวพล ศรีรินทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
9 B6229863 นายภคพงษ์ ร่องแซง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
10 B6229856 นายปัณณวิชญ์ โคตรมงคล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
11 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
12 B6229795 นายชลันธร รำมะเริง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
13 B6110949 นายวรินทร พันธุดร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.