รายชื่อนศ.
รายวิชา532206 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6107482 นางสาวกัญญาภา จิณห์วราวงศ์  Environmental Engineering10
2 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering10
3 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก  Environmental Engineering10
4 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  Environmental Engineering10
5 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์  Environmental Engineering10
6 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering10
7 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering10
8 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา  Environmental Engineering10
9 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น  Environmental Engineering10
10 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering10
11 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ  Environmental Engineering10
12 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering10
13 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์  Environmental Engineering10
14 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  Environmental Engineering10
15 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering10
16 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์  Environmental Engineering10
17 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์  Environmental Engineering10
18 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  Environmental Engineering10
19 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน  Environmental Engineering10
20 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ  Environmental Engineering10
21 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  Environmental Engineering10
22 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering10
23 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น  Environmental Engineering10
24 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE10
25 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง  Environmental Engineering10
26 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์  Environmental Engineering10
27 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering10
28 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering10
29 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม  Environmental Engineering10
30 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี  Environmental Engineering10
31 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ  Environmental Engineering10
32 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering10
33 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering10
34 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering10
35 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี  Environmental Engineering10
36 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม  Environmental Engineering10
37 B6221966 นายสุริยา โสภณ  Environmental Engineering10
38 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป  Environmental Engineering10
39 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง  Environmental Engineering10
40 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง  Environmental Engineering10
41 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  Environmental Engineering10
42 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ  Environmental Engineering10
43 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร  Environmental Engineering10
44 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  Environmental Engineering10
45 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  Environmental Engineering10
46 B6226862 นายธนพล เรไร  Environmental Engineering10
47 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering10
48 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  Environmental Engineering10
49 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  Environmental Engineering10
50 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก  Environmental Engineering10
51 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  Environmental Engineering10
52 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.