รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม16
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6320188 นางสาวกัญญาพัชร การสูงเนิน  DOCTOR OF MEDICINE
2 B6228354 นางสาวลัดดาวัลย์ นาคนาคา  DOCTOR OF MEDICINE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6306724 นางสาวดวงกมล สายทองแท้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
4 B6306540 นางสาวนุชรินทร์ ศรีเครือแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
6 B6234553 นางสาวซกฮวง เล้ง  Petrochemical and Polymer Engineering
7 B6234485 นายพิเศรษฐ์ ธร  Petrochemical and Polymer Engineering
8 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE
9 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม  Civil Engineering
10 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล  Mechanical Engineering
11 B6209636 นายธีร์จุฑา กาฬสินธุ์  Civil Engineering
12 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE
13 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล  PE
14 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE
15 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
16 B6314736 นางสาววรัทยา สอนวงษ์  B.N.S.
17 B6314682 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิเศษ  B.N.S.
18 B6314446 นางสาวชนธิชา แนบกระโทก  B.N.S.
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
19 B6316440 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
20 B6316396 นายศุภลักษณ์ ธงภักดิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
21 B6232146 นายธนายุทธ อินทรสุข  INFORMATION SCIENCE
22 B6232047 นางสาวรัชธิชา สุขสนั่น  INFORMATION SCIENCE
23 B6231965 นายทัพพสาร วิศรุตวาณิชย์  INFORMATION SCIENCE
24 B6231859 นางสาวเบญญาภา เถื่อนพาชิน  INFORMATION SCIENCE
25 B6231842 นางสาวกมลชนก ประศรี  INFORMATION SCIENCE
26 B6231835 นางสาวชนัญชิดา ปานสุข  INFORMATION SCIENCE
27 B6231767 นายวันเสด็จ สายทิพย์  INFORMATION SCIENCE
28 B6227838 นายจิรานุวัฒน์ สุขใจ  INFORMATION SCIENCE
29 B6227807 นางสาววรันธร บุตรี  INFORMATION SCIENCE
30 B6227784 นางสาวพรพิมล สมัยกลาง  INFORMATION SCIENCE
31 B6227678 นายนครินทร์ บางทราย  INFORMATION SCIENCE
32 B6227609 นางสาวกรชวัล สุสม  INFORMATION SCIENCE
33 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.