รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6232986 นายพลเชฏฐ์ ฐิติวิริยะ  BIOLOGY
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
3 B6134648 นายสันติพงษ์ กันกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
4 B6072339 นางสาวนิภาวัลย์ สันโดด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
5 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง  PRECISION ENGINEERING
13 B6319243 นางสาวบุษราลินน์ ลาลุน  Petrochemical and Polymer Engineering
14 B6312121 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร  N/A
15 B6300944 นายธนิสร โฆษวิฑิตกุล  Mechanical Engineering
16 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง  Agricultural and Food Engineering
17 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering
18 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล  TCE
19 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล  Mechatronics Engineering
20 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน  PRECISION ENGINEERING
21 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร  PRECISION ENGINEERING
22 B6233822 นางสาวณัฏฐกาญจน์ อินทร์ชู  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
23 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร  Mechatronics Engineering
24 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา  Mechatronics Engineering
25 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  Mechatronics Engineering
26 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา  Mechatronics Engineering
27 B6226671 นายธนกร โพยนอก  CERAMIC ENGINEERING
28 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE
29 B6225438 นายหรรษวัต ช่างการ  Environmental Engineering
30 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย  Environmental Engineering
31 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล  PRECISION ENGINEERING
32 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  PE
33 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE
34 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล  Electronic Engineering
35 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน  Electronic Engineering
36 B6222239 นางสาวอารียา ศรีหนองพอก  PE
37 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
38 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม  Environmental Engineering
39 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE
40 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช  Agricultural and Food Engineering
41 B6218614 นายโสภณ มีแก้ว  Environmental Engineering
42 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering
43 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING
44 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี  Environmental Engineering
45 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ  Mechatronics Engineering
46 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE
47 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE
48 B6209230 นายภาณุวิชญ์ บุญแดง  Environmental Engineering
49 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE
50 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  Agricultural and Food Engineering
51 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering
52 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง  ChemE
53 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว  Electronic Engineering
54 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
55 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ  CERAMIC ENGINEERING
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
56 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH
57 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
58 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
59 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
60 B6137106 นางสาวกัญญารัตน์ แงดสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE
61 B6134235 นายธีรภัทร สีหาราช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
62 B6121952 นางสาวธัญลักษณ์ เผยขุนทด  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.