รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง  PE10
2 B6300463 นางสาวเสริมศิริ ศรีบุตรดี  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6303600 นายอนุชา ราชสำเภา  CE10
4 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering10
5 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering10
6 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง  CE10
7 B6304744 นางสาวรัมภ์รดา เพ็ชรเจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
8 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  PE10
9 B6306748 นางสาวปณิสรา สว่างโรจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME10
11 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME10
12 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น  TCE10
13 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข  TCE10
14 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering10
15 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก  Automotive Engineering10
16 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE10
17 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน  Electronic Engineering10
18 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา  Automotive Engineering10
19 B6308261 นางสาวจุฑามาศ วรรณศรี  Automotive Engineering10
20 B6308766 นางสาวภาวดี จงใจงาม  Environmental Engineering10
21 B6308810 นางสาวชลธิชา แป้นจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6309244 นางสาวพรรณอร งามเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME10
25 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE10
26 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE10
27 B6317461 นายอับดุลเลาะ สมัยบุรี  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6317560 นางสาวเยาวลักษณ์ พายคง  IE10
29 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก  ME10
30 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6321406 นายวุฒิพร คงเป็นนิจ  Automotive Engineering10
32 B6322229 นายชนะชัย มณีรัตนรุ่งโรจน์  TCE10
33 B6322274 นายบรรพต วิสีสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
34 B6322885 นายธีระบูรณ์ ตันติกุลวิจิตร  N/A60
35 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล  ChemE10
36 B6326777 นางสาวธนัชภรณ์ อัดจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering10
38 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering10
39 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE10
40 B6328290 นายศิรชัช วังคะฮาต  EE10
41 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว  Agricultural and Food Engineering10
42 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย  CE10
43 B6335045 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.