รายชื่อนศ.
รายวิชา525304 : MACHINE DESIGN I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5707874 นายจักรกฤษ ศรีสีถาน  Automotive Engineering10
2 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering60
3 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering10
4 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering10
5 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
6 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering10
7 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์  ME10
8 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME10
9 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME10
10 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME10
11 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME10
12 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME10
13 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME10
14 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME10
15 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME10
16 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME10
17 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME10
18 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME10
19 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME10
20 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME10
21 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME10
22 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME10
23 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME10
24 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล  ME10
25 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME10
26 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME10
27 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME10
28 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME10
29 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME10
30 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME10
31 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME10
32 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม  ME10
33 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME10
34 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME10
35 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME10
36 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME10
37 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME10
38 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME10
39 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME10
40 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME10
41 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME10
42 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME10
43 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME10
44 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME10
45 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME10
46 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME10
47 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME10
48 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
49 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
50 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME10
51 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME10
52 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME10
53 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME10
54 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา  Automotive Engineering10
55 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME10
56 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME10
57 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME10
58 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME10
59 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME10
60 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME10
61 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME10
62 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME10
63 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME10
64 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME10
65 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME10
66 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME10
67 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME10
68 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME10
69 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME10
70 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME10
71 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME10
72 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME10
73 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME10
74 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.