รายชื่อนศ.
รายวิชา203411 : JAPANESE I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY
2 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3 B6314002 นายธนกร ตรองพาณิชย์  DOCTOR OF MEDICINE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE
5 B6229832 นางสาวเบญจพร แสมรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
6 B6219512 นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ์  Geological Engineering
7 B6219079 นางสาวนิภาดา โยมโคต  ChemE
8 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม  CPE
9 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
10 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE
11 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE
12 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น  Environmental Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
13 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.