รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6336165 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  TCE10
4 B6332952 นายลิขสิทธิ์ รักความซื่อ  Metallurgical Engineering10
5 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน  ME10
6 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE10
7 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  N/A60
8 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์  ME10
9 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ  ME10
10 B6321703 นายธนวัฒน์ กรมทำมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME10
13 B6321314 นายธนดล นิมิตร์  N/A10
14 B6321086 นายภูริน พันแจ้ง  PE10
15 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย  N/A60
16 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร  Metallurgical Engineering10
17 B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์  CE10
18 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์  Metallurgical Engineering10
19 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  N/A60
21 B6317324 นายธนโชติ ชมนาวัง  Metallurgical Engineering10
22 B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน  PE10
23 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE10
24 B6310998 นางสาวกัญญพัชร ตาใจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6309961 นางสาวชุติมา คำเสียง  ChemE10
26 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE10
27 B6309718 นายพิษณุ โสมัจฉา  N/A60
28 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
29 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม  ME10
30 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว  Metallurgical Engineering10
31 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  Mechatronics Engineering10
32 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย  Electronic Engineering10
33 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา  Environmental Engineering10
34 B6304676 นายคณิศร หอมขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6304614 นางสาวพิมมาดา พระมนตรี  N/A10
36 B6304591 นายลิขิต ชีวาสวัสดิ์  CE10
37 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย  CERAMIC ENGINEERING10
38 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร  Environmental Engineering10
39 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร  Metallurgical Engineering10
40 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.