รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา  Metallurgical Engineering
2 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง  ChemE
3 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ  ME
4 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE
5 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร  ME
6 B6303839 นางสาวกนกทิพย์ เเย้มทัศน์  N/A
7 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง  N/A
8 B6304164 นายศุภกร เข็มทอง  N/A
9 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE
10 B6305451 นายวริศ พรมจันทร์  Agricultural and Food Engineering
11 B6305994 นางสาวพัชรินทร์ ทิพรักษา  N/A
12 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering
13 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE
15 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering
16 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE
17 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering
18 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี  EE
19 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  TCE
20 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A
21 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A
22 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย  EE
23 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE
24 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering
25 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย  ChemE
26 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE
28 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล  N/A
29 B6321789 นางสาวณัฐธยาน์ สามชม  N/A
30 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว  CE
31 B6322137 นายภูเบศ ศรีประสงค์  N/A
32 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE
33 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE
34 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ  Electronic Engineering
35 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ  Environmental Engineering
36 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง  Agricultural and Food Engineering
37 B6331917 นายชัชวาลย์ ครองยุติ  N/A
38 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น  N/A
39 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING
40 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.