รายชื่อนศ.
รายวิชา601112 : MUSIC THERAPY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119393 นางสาวเพชรงาม โคตรบรม  MATHEMATICS10
2 B6119478 นางสาวสุชาดา ชีระปฏิยุทธ  MATHEMATICS10
3 B6119515 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองอินทร์  BIOLOGY10
4 B6119560 นางสาวภัทรพรรณ นามไธสง  Chemistry10
5 B6119621 นางสาวนันทนัช ปานสุขสานต์  BIOLOGY10
6 B6119638 นางสาวกุลธิดา ผันกลาง  BIOLOGY10
7 B6119669 นางสาววราพรรณ พันธุ์ชัย  Chemistry10
8 B6119812 นางสาวศุภาพิชญ์ ลีลาสกุลชัย  Chemistry10
9 B6119966 นางสาวกนกรัตน์ สำแดงฤทธิ์  BIOLOGY10
10 B6120009 นางสาวธนาทิพย์ หาญพยัคฆ์  MATHEMATICS10
11 B6120016 นางสาวอัญชิสา อาจวิชัย  Chemistry10
12 B6210427 นางสาวฐิตาภรณ์ บำเหน็จพันธุ์  BIOLOGY10
13 B6211127 นางสาวมนสิตา คงสมุทร  BIOLOGY10
14 B6228279 นายกิ่งศักดิ์ มหิงษาเดช  Chemistry10
15 B6228293 นางสาวณัฐธันยา ภักดี  BIOLOGY10
16 B6232887 นางสาวจิรวัฒนา รุ่งเรืองกิจฐ์  Chemistry10
17 B6232993 นางสาวจิณณพัตร วิจิตรศักดิ์  Chemistry10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
18 B6071318 นางสาวปาริชาติ อัจฉรารักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
20 B6071363 นางสาวขวัญจิรา ศรีอินต๊ะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
21 B6071370 นางสาวเกศรินทร์ แสนเสนาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
22 B6071387 นางสาวทิพปภา อินทะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
23 B6071400 นางสาวลดามณี สอนกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
24 B6071448 นางสาวณชาภา วงษ์วรรณ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
25 B6071561 นางสาวณัฐรินีย์ ยศฉิมพลี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
26 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
27 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
28 B6071684 นางสาวภัทราวดี ศรีไชโย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
29 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
30 B6071769 นายชนินทร์ บุญมา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
31 B6071776 นายจิรายุทธ อนุรักษ์ธาดากุล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
32 B6071783 นางสาวชญานิน เจนจิต  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
33 B6071806 นางสาวจุรีภรณ์ ชาวไร่เงิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
34 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
35 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
36 B6071950 นางสาวจันทรารัตน์ ม่วงมูล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
37 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
38 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
39 B6072087 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
40 B6072094 นางสาวลลิตา หมอกโคกสูง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
41 B6072117 นางสาวณธรีย์ ยอดพยุง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
42 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
43 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
44 B6072148 นางสาวพัชรี รินแสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
45 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
46 B6072285 นางสาววริศรา เสร็จสวัสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
47 B6072315 นางสาวกมลรัตน์ มีสบาย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
48 B6072476 นางสาวจิราวรรณ ปูนกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
49 B6072490 นายณัชพล โจ้พิมาย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
50 B6072551 นางสาวปภัสรา อภิสุเมธานนท์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
51 B6072568 นางสาวกิตติมา สำราญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
52 B6072582 นางสาวจุรีรัตน์ จอมคำสิงห์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
53 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
54 B6072650 นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบผล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
55 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
56 B6072681 นางสาวมินตรา จันทร์หอมกุล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
57 B6072711 นายชุติมัญช์ ซุ้นเจริญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
58 B6072797 นางสาวสิริปราง ดั่นกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
59 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
60 B6072889 นายศิวัช อ่อนเกิด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
61 B6072902 นางสาวปนัดดา เหล็กพล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
62 B6072919 นางสาวเสาวณีย์ รอบรู้  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
63 B6072933 นางสาวจารุวรรณ บัวผัน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
64 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
65 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
66 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
67 B6073060 นางสาวสุดารัตน์ สมลี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
68 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
69 B6073084 นางสาวสโรชา กุลเกตุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
70 B6073091 นายศุภกิจ แก้วสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
71 B6073916 นายเดชดำรงค์ ขันประกอบ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
72 B6075026 นางสาวรุ้งแพรว ผิวสอาด  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
73 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
74 B6075231 นางสาวฉัตรฑริกา โตสงวน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
75 B6075392 นางสาวกัญญารัตน์ เพชรไทย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
76 B6120504 นายสหัสวรรษ กมลกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
77 B6120511 นายเกียรติศักดิ์ กรองมะเริง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
78 B6120528 นางสาวจันทิมา กลอนกิ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
79 B6120535 นางสาวภาวินี กะการดี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
80 B6120542 นายรัตน์ชล เกตุแก้ว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
81 B6120559 นางสาวทิวาวรรณ แก้วก่า  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
82 B6120566 นางสาวสิริกร แก้วสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
83 B6120580 นางสาวชลธิชา ขุนปัก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
84 B6120634 นายวีรยุทธ งามจันทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
85 B6120696 นายธนาธิป จิตติรโกมล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
86 B6120740 นางสาวกวินนา ชัยภัทรศิริ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
87 B6120948 นางสาวอาทิตยา นามประชุม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
88 B6120962 นายณัชพัฒน์ บุญประสิทธิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
89 B6121112 นางสาวปิยธิดา พุทธรักษา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
90 B6121150 นางสาวลลิตา ภู่นอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
91 B6121204 นางสาวมณธิชา มุสิกสาร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
92 B6121211 นางสาวอารียา มูลละ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
93 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
94 B6121372 นายพีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
95 B6121433 นางสาวศุภกานต์ สะอาดเอี่ยม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
96 B6121471 นางสาวเด่นนภา สีโท  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
97 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
98 B6121501 นางสาวปภัสสร สุเสวี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
99 B6121617 นางสาวศุภานัน มาคำพันธ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
100 B6121631 นายพงศกร ตระกูลมั่งมี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
101 B6134587 นายวรุฒน์ บ่อแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
102 B6134594 นายสิโรตม์ เลี่ยงสุวรรณ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
103 B6313173 นางสาวชฎาภา พูลทรัพย์  MANAGEMENT10
104 B6313647 นางสาวพนิดา สุทธิศักดิ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
105 B6313777 นางสาวชิดชนก ศรีชำนาญ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
106 B6319946 นายพีรพัฒน์ โปร่งสันเทียะ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
107 B6320676 นายศุภรักษ์ ปันสา  MANAGEMENT10
108 B6320690 นางสาวรสิตา ศรีกงพาน  MANAGEMENT10
109 B6329594 นางสาวสมิตานัน โสภานีย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
110 B6330996 นางสาวญดาพร สายสุด  MANAGEMENT10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
111 B5951291 นายอัฌชา เอื้อวงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY40
112 B5951390 นายจิรายุ นากวิกรัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
113 B6050030 นางสาวรักษปวีณ์ ประเสริฐมานะกิจ  FOOD TECHNOLOGY40
114 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
115 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
116 B6050542 นางสาวศิริลักษณ์ ปลั่งกลาง  FOOD TECHNOLOGY40
117 B6050580 นางสาวฝนดาว สุวรรณเก  FOOD TECHNOLOGY40
118 B6050627 นางสาวนันตชา การะเนตร์  FOOD TECHNOLOGY40
119 B6050696 นางสาวภัคจิรา อยู่นา  FOOD TECHNOLOGY40
120 B6050719 นางสาวชญานิษฐ์ จรศรชัย  FOOD TECHNOLOGY40
121 B6050825 นางสาวกัลยรัตน์ ลามสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY40
122 B6050870 นางสาวพรลภัส ดวงไสย  FOOD TECHNOLOGY40
123 B6050917 นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ  FOOD TECHNOLOGY40
124 B6050948 นางสาวนิรมล มณีศรี  FOOD TECHNOLOGY40
125 B6050979 นางสาวสิรินทร์ อาญาเมือง  FOOD TECHNOLOGY40
126 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
127 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
128 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
129 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
130 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
131 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
132 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
133 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย  FOOD TECHNOLOGY10
134 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
135 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
136 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล  FOOD TECHNOLOGY10
137 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
138 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
139 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง  FOOD TECHNOLOGY10
140 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล  FOOD TECHNOLOGY10
141 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
142 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
143 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
144 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY10
145 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
146 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
147 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
148 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
149 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
150 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
151 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
152 B6320577 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
153 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
154 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร  Electronic Engineering10
155 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ  Metallurgical Engineering10
156 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร  Geological Engineering40
157 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
158 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE40
159 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE40
160 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING40
161 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE40
162 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
163 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
164 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์  Geological Engineering40
165 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
166 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING40
167 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
168 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
169 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ  Transportation And Logistics Engineering10
170 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง  IE40
171 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE40
172 B6005412 นายปุริม พลมณี  IE40
173 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน  Electronic Engineering10
174 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE10
175 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
176 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering40
177 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE10
178 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
179 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering40
180 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
181 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME40
182 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
183 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
184 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering40
185 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE40
186 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร  Transportation And Logistics Engineering10
187 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering40
188 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
189 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
190 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering10
191 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering40
192 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
193 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ  IE40
194 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE10
195 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering10
196 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering10
197 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า  Transportation And Logistics Engineering10
198 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE40
199 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
200 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ  IE40
201 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ  TCE40
202 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE10
203 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering40
204 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering40
205 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING10
206 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
207 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE40
208 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน  IE40
209 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME40
210 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข  ChemE10
211 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME40
212 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
213 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering40
214 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE40
215 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
216 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
217 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย  IE40
218 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE40
219 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
220 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE40
221 B6020750 นายปทิตตา เกิดโอภาศ  IE40
222 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering10
223 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE40
224 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร  CERAMIC ENGINEERING10
225 B6023805 นายธนพล พรประสิทธิ์  Mechanical Engineering10
226 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME10
227 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง  IE40
228 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE40
229 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว  IE40
230 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
231 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE40
232 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering40
233 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE10
234 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา  Mechatronics Engineering10
235 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน  Mechatronics Engineering10
236 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล  Mechatronics Engineering10
237 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ  Mechatronics Engineering10
238 B6102227 นายนิพิฐพนธ์ บุญเจริญ  Mechatronics Engineering10
239 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
240 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering10
241 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE10
242 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ  Transportation And Logistics Engineering10
243 B6102913 นางสาวสุดารัตน์ กองทองนอก  Transportation And Logistics Engineering10
244 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE10
245 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE10
246 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
247 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร  IE10
248 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล  TCE10
249 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ  CE10
250 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว  Transportation And Logistics Engineering10
251 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE10
252 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์  Automotive Engineering10
253 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา  Metallurgical Engineering10
254 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
255 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
256 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE10
257 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว  Automotive Engineering10
258 B6104252 นายนิคม คำยก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
259 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ  Electronic Engineering10
260 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู  CE10
261 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE10
262 B6104542 นายเปรมศักดิ์ ไค่นุ่นกา  Transportation And Logistics Engineering10
263 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering10
264 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
265 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
266 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering10
267 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา  Metallurgical Engineering10
268 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
269 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์  CE10
270 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์  CE10
271 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม  CE10
272 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ  Transportation And Logistics Engineering10
273 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE10
274 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
275 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE10
276 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ  Automotive Engineering10
277 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน  EE10
278 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย  Electronic Engineering10
279 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์  CE10
280 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ  ChemE10
281 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
282 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
283 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง  Agricultural and Food Engineering10
284 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
285 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering10
286 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
287 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE10
288 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
289 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน  CE10
290 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา  Transportation And Logistics Engineering10
291 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ  Automotive Engineering10
292 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
293 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
294 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME10
295 B6107413 นางสาวเนธิญา ทองสุทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
296 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม  TCE10
297 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ  ChemE10
298 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
299 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา  CE10
300 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
301 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล  Agricultural and Food Engineering10
302 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE10
303 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา  Metallurgical Engineering10
304 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE10
305 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE10
306 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
307 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
308 B6108229 นายวศิน นามโคตร  Transportation And Logistics Engineering10
309 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
310 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering10
311 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE10
312 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน  Agricultural and Food Engineering10
313 B6108717 นางสาวอักษรสวรรค์ บัวจูม  Transportation And Logistics Engineering10
314 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE10
315 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE10
316 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์  TCE10
317 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering10
318 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
319 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์  Automotive Engineering10
320 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering10
321 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering10
322 B6109691 นายธนาธิป ปลอดกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
323 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering10
324 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
325 B6109745 นางสาวเบญจรัตน์ ป้อมสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
326 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
327 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering10
328 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา  Metallurgical Engineering10
329 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
330 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์  Metallurgical Engineering10
331 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว  Metallurgical Engineering10
332 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering10
333 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering10
334 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering10
335 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE10
336 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์  IE10
337 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา  IE10
338 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering10
339 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME10
340 B6112271 นางสาวณัฐณิชา มาลัยทอง  Transportation And Logistics Engineering10
341 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering10
342 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี  Metallurgical Engineering10
343 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering10
344 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering10
345 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ  CE10
346 B6113612 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์เดช  Transportation And Logistics Engineering10
347 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE10
348 B6113650 นางสาวสิรภัทร วงษ์มิตรแท้  Transportation And Logistics Engineering10
349 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม  Agricultural and Food Engineering10
350 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME10
351 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
352 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์  TCE10
353 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE10
354 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering10
355 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering10
356 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
357 B6114329 นางสาววนิชชา ศรีเทศน์  Transportation And Logistics Engineering10
358 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง  Electronic Engineering10
359 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช  TCE10
360 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
361 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE10
362 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering10
363 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
364 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE10
365 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา  Metallurgical Engineering10
366 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering10
367 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME10
368 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE10
369 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์  Metallurgical Engineering10
370 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
371 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
372 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
373 B6116255 นายธีรพัฒน์ เสาโท  Transportation And Logistics Engineering10
374 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
375 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE10
376 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง  Automotive Engineering10
377 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์  Metallurgical Engineering10
378 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
379 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ  Automotive Engineering10
380 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
381 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE10
382 B6117627 นายธนพล อุดมรัตนโยธิน  Transportation And Logistics Engineering10
383 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE10
384 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
385 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย  Metallurgical Engineering10
386 B6118006 นายสุรภัทร์ งอกบุ้งคล้า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
387 B6118259 นางสาวณัฏธพิชญา นาคเสน  Transportation And Logistics Engineering10
388 B6118297 นายพัชรพล เหลืองประทีป  Transportation And Logistics Engineering10
389 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
390 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE10
391 B6130275 นายพลาธิป นาคนชม  Transportation And Logistics Engineering10
392 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE10
393 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
394 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE10
395 B6131654 นางสาวกิติมา เซนไล้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
396 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE10
397 B6132538 นายพีรวิชญ์ ดวงชัย  Transportation And Logistics Engineering10
398 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
399 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE10
400 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering10
401 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE10
402 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE10
403 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING10
404 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE10
405 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE10
406 B6201814 นายสันต์ แสงมณี  ChemE10
407 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE10
408 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE10
409 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE10
410 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING10
411 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE10
412 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE10
413 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE10
414 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE10
415 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE10
416 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE10
417 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering10
418 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE10
419 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE10
420 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE10
421 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE10
422 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE10
423 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE10
424 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE10
425 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE10
426 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล  Mechatronics Engineering10
427 B6203641 นายมงคล พิลาภ  Mechatronics Engineering10
428 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร  Mechatronics Engineering10
429 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
430 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์  PRECISION ENGINEERING10
431 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี  PE60
432 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา  IE10
433 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE10
434 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่  Environmental Engineering10
435 B6209032 นายศุภโชค ศักดา  CERAMIC ENGINEERING10
436 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน  PE10
437 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE10
438 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE10
439 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering10
440 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
441 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering10
442 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์  Environmental Engineering10
443 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย  Mechatronics Engineering10
444 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง  Mechatronics Engineering10
445 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ  Mechatronics Engineering10
446 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี  Mechatronics Engineering10
447 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว  Mechatronics Engineering10
448 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ  Mechatronics Engineering10
449 B6211752 นายนุชา ถำวาปี  Mechatronics Engineering10
450 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล  Mechatronics Engineering10
451 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering10
452 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา  Mechatronics Engineering10
453 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์  Mechatronics Engineering10
454 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย  Mechatronics Engineering10
455 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย  Mechatronics Engineering10
456 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี  Mechatronics Engineering10
457 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์  Mechatronics Engineering10
458 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น  Mechatronics Engineering10
459 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์  Mechatronics Engineering10
460 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง  Mechatronics Engineering10
461 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย  Mechatronics Engineering10
462 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ  Mechatronics Engineering10
463 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี  Mechatronics Engineering10
464 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ  Mechatronics Engineering10
465 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ  Mechatronics Engineering10
466 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  IE10
467 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering10
468 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  IE10
469 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก  Environmental Engineering10
470 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE10
471 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
472 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ  CERAMIC ENGINEERING10
473 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE10
474 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ  Environmental Engineering10
475 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  ChemE10
476 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  Environmental Engineering10
477 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
478 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน  Electronic Engineering10
479 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  Environmental Engineering10
480 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE10
481 B6215064 นางสาวศิรประภา ชื่นจันทร์ดี  CERAMIC ENGINEERING10
482 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE10
483 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  Environmental Engineering10
484 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  Environmental Engineering10
485 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering10
486 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว  Environmental Engineering10
487 B6215484 นางสาวเบญจรัตน์ กำลังรัมย์  CERAMIC ENGINEERING10
488 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์  Agricultural and Food Engineering10
489 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ  TCE60
490 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  IE10
491 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
492 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE10
493 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE10
494 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE10
495 B6216368 นายอภิชาติ ฟองชัย  CERAMIC ENGINEERING10
496 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
497 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา  Agricultural and Food Engineering10
498 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  CE10
499 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE10
500 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE10
501 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE10
502 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE10
503 B6217006 นายชนดล แปยอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
504 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE10
505 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
506 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  Environmental Engineering10
507 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering10
508 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์  ChemE10
509 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE10
510 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์  Mechatronics Engineering10
511 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering10
512 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering10
513 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง  ChemE10
514 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering10
515 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา  CERAMIC ENGINEERING10
516 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
517 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา  CERAMIC ENGINEERING10
518 B6217914 นางสาววรรณภรณ์ ยอดมาลี  CERAMIC ENGINEERING10
519 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE10
520 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE10
521 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering10
522 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE10
523 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE10
524 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช  IE10
525 B6218638 นายพิพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ  CERAMIC ENGINEERING10
526 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ  PE60
527 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์  PE10
528 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering10
529 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering10
530 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE10
531 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE10
532 B6219734 นางสาวชลธิชา นามบุตร  PE60
533 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering10
534 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering10
535 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE10
536 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา  IE10
537 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE10
538 B6220099 นางสาวปีใหม่ พงษ์รอด  CERAMIC ENGINEERING10
539 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering10
540 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE10
541 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE10
542 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering10
543 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
544 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก  CERAMIC ENGINEERING10
545 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE10
546 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง  CERAMIC ENGINEERING10
547 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE10
548 B6221645 นายวัฒกาญจน์ จันธิมา  PE10
549 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
550 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE10
551 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว  IE10
552 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE10
553 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE10
554 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม  PE10
555 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
556 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี  CERAMIC ENGINEERING10
557 B6223052 นางสาวณัฏฐ์ษรา เมธีธัญพัฒน์  IE10
558 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE10
559 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา  Electronic Engineering10
560 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  PE10
561 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE10
562 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE10
563 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ  Environmental Engineering10
564 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  TCE10
565 B6223540 นายอาคม พันวาสนา  TCE10
566 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  IE10
567 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
568 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  ChemE10
569 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท  PE10
570 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง  Environmental Engineering10
571 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
572 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE10
573 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  Environmental Engineering10
574 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  IE10
575 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
576 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  CE10
577 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE10
578 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE10
579 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  PE10
580 B6225636 นางสาวอลิษา ศรีบุ่งง้าว  CERAMIC ENGINEERING10
581 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE10
582 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE10
583 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  TCE10
584 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  IE10
585 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering10
586 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร  Environmental Engineering10
587 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  IE10
588 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE10
589 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
590 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง  Geological Engineering10
591 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE10
592 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย  Environmental Engineering10
593 B6226954 นายอิทธิชัย เสาชัย  CERAMIC ENGINEERING60
594 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ  PRECISION ENGINEERING10
595 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE10
596 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE10
597 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ  Mechatronics Engineering10
598 B6229795 นายชลันธร รำมะเริง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
599 B6229917 นายกฤติน จุดดา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
600 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE10
601 B6230531 นางสาวพิชญาภัค อัปการัตน์  PE10
602 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ  Environmental Engineering10
603 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE10
604 B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
605 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช  Mechatronics Engineering10
606 B6233815 นางสาวธีราพร เวียงนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
607 B6233860 นางสาวอภิสรา เครือวรรณ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
608 B6233945 นายฉัตรชัย ประสมศรี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
609 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร  PRECISION ENGINEERING10
610 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน  PRECISION ENGINEERING10
611 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา  PRECISION ENGINEERING10
612 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ  PRECISION ENGINEERING10
613 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา  PRECISION ENGINEERING10
614 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู  PRECISION ENGINEERING10
615 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  PRECISION ENGINEERING10
616 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม  Mechatronics Engineering10
617 B6235536 นายจารุภัทร ทศพร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
618 B6235543 นางสาวภิญญดา ขวัญเพ็ง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
619 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก  TCE10
620 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  Environmental Engineering10
621 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  CERAMIC ENGINEERING10
622 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  ChemE10
623 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง  Environmental Engineering10
624 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
625 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์  Environmental Engineering10
626 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  CERAMIC ENGINEERING10
627 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
628 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  PRECISION ENGINEERING10
629 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  PRECISION ENGINEERING10
630 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  PRECISION ENGINEERING10
631 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี  PRECISION ENGINEERING10
632 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก  PRECISION ENGINEERING10
633 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ  Mechatronics Engineering10
634 B6237769 นายนวพล ยงยศ  Geological Engineering10
635 B6237929 นายชัดพล สายจันทร์  CERAMIC ENGINEERING10
636 B6237943 นางสาวคีตภา พรมสุพรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
637 B6237974 นายอารอชัด แท่นทอง  Agricultural and Food Engineering10
638 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก  Environmental Engineering10
639 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering10
640 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  Environmental Engineering10
641 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE10
642 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  PE10
643 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE10
644 B6238469 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  PE10
645 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
646 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE10
647 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  PRECISION ENGINEERING10
648 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  PRECISION ENGINEERING10
649 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา  PRECISION ENGINEERING10
650 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย  PRECISION ENGINEERING10
651 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  PRECISION ENGINEERING10
652 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  PRECISION ENGINEERING10
653 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี  PRECISION ENGINEERING10
654 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา  PRECISION ENGINEERING10
655 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์  PRECISION ENGINEERING10
656 B6239541 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering10
657 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร  ChemE10
658 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์  ChemE10
659 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering10
660 B6306557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา  N/A10
661 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์  Geological Engineering10
662 B6310752 นายภัทรพล สัพโส  PE10
663 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering10
664 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง  Mechatronics Engineering10
665 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน  N/A60
666 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล  Mechatronics Engineering10
667 B6326258 นายสรศักดิ์ มอบสูงเนิน  N/A10
668 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
669 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A60
670 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE10
671 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร  Mechatronics Engineering10
672 B6334819 นางสาวกณิศา วานิช  Mechatronics Engineering10
673 B6335304 นางสาวรฐา บุญชู  Mechatronics Engineering10
674 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering10
675 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ  CERAMIC ENGINEERING10
676 B6336004 นายทีฆทัศน์ วงศ์พิมพ์  CERAMIC ENGINEERING10
677 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง  N/A10
678 B6336165 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
679 B6336189 นางสาวกาญจนา ฮุยน้อย  N/A60
680 B6336196 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE10
681 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering10
682 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์  PRECISION ENGINEERING10
683 B6336646 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ  PRECISION ENGINEERING10
684 B6336721 นายตรีเทพ หุตะเศรณี  PRECISION ENGINEERING10
685 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ  PRECISION ENGINEERING10
686 B6336868 นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ  PRECISION ENGINEERING10
687 B6337308 นางสาวจุฬาภรณ์ วงค์ชัย  PRECISION ENGINEERING10
688 B6337599 นางสาวชญานี คงชุ่ม  PRECISION ENGINEERING10
689 B6337681 นางสาวสนธยา มาตรแสง  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
690 B6334673 นางสาววรนุช คำพองชัย  B.N.S.10
691 B6334680 นางสาวปฐมาวดี สบายเขต  B.N.S.10
692 B6334697 นางสาวสุดาพร อินทร์หอม  B.N.S.10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
693 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
694 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
695 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
696 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
697 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH40
698 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
699 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
700 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH40
701 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
702 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
703 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
704 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
705 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
706 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
707 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
708 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
709 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
710 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
711 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
712 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
713 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
714 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
715 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
716 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
717 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
718 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
719 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
720 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
721 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
722 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
723 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
724 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
725 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
726 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
727 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
728 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
729 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
730 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
731 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
732 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
733 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
734 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
735 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
736 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
737 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
738 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
739 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
740 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
741 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
742 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
743 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
744 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
745 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
746 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
747 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
748 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
749 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
750 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
751 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
752 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
753 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
754 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
755 B6070014 นางสาวแก้วรัตนา พรหมพันธ์ใจ  INFORMATION SCIENCE40
756 B6070137 นายชนม์ชนก พิมพ์จันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
757 B6070335 นางสาวอริษา เพียรสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)40
758 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
759 B6073336 นายเกษมสัณห์ อิงคนินันท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)40
760 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
761 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก  INFORMATION SCIENCE40
762 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี  INFORMATION SCIENCE10
763 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล  INFORMATION SCIENCE10
764 B6122089 นายสุรชัย อาซิ  INFORMATION SCIENCE10
765 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี  INFORMATION SCIENCE10
766 B6122287 นางสาวณัชชา พิทักษ์ธีรังกูร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
767 B6122522 นางสาววรรณษา ตั้งชาติ  INFORMATION SCIENCE10
768 B6122546 นางสาวปุณิกา ผาใหญ่  INFORMATION SCIENCE10
769 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง  INFORMATION SCIENCE10
770 B6122614 นางสาวปณิตา คืนชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
771 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์  INFORMATION SCIENCE10
772 B6130244 นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
773 B6134044 นางสาววชิราภรณ์ ไขกัณหา  INFORMATION SCIENCE10
774 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
775 B6134082 นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง  INFORMATION SCIENCE10
776 B6134198 นางสาวชนัญธร มูลศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
777 B6200176 นายวรรณลภย์ คิดกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
778 B6204723 นายธนบูรณ์ ฮงมา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
779 B6204730 นายโสภณ บุญเพื่อน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
780 B6204907 นายปัญญาวุฒิ สุทนต์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
781 B6205010 นายภูบดินทร์ ชมบุญ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
782 B6205157 นางสาววราพร ชำนาญกิจ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
783 B6205164 นายปิยวัฒน์ เขมะวิริยะอนันต์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
784 B6206154 นายเกียรติชัย บุญแพง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
785 B6206284 นายคเชนทร์ ชัยทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
786 B6206307 นางสาวกิตติญา รูปสี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
787 B6206482 นางสาวปภาวรินท์ หนุ่มขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
788 B6210359 นางสาวสุพิชญา แพงตาวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
789 B6227623 นายสุรเกียรติ เนตรวงษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
790 B6227661 นางสาวทัศนีย์ พินิชรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
791 B6227876 นายภาคภูมิ นิลอาจ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
792 B6231804 นายกิตติภพ แทนค้ำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
793 B6231880 นายธนดล โพธิ์ศรี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
794 B6236915 นางสาวเกศิณี นามมูลน้อย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
795 B6236984 นายราชวัตร อมรอมตกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
796 B6237042 นายกณวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.