รายชื่อนศ.
รายวิชา532315 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering
2 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering
3 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering
4 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering
5 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering
6 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering
7 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering
8 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering
9 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน  Environmental Engineering
10 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง  Environmental Engineering
11 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering
12 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering
13 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering
14 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์  Environmental Engineering
15 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering
16 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering
17 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์  Environmental Engineering
18 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering
19 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering
20 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering
21 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering
22 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering
23 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด  Environmental Engineering
24 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering
25 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering
26 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering
27 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering
28 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering
29 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering
30 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering
31 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering
32 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering
33 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering
34 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering
35 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering
36 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ  Environmental Engineering
37 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering
38 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering
39 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก  Environmental Engineering
40 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.