รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6337407 นายประสพโชค สวัสดี  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6335045 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน  PE10
3 B6334185 นายตะวัน กำจอน  Metallurgical Engineering10
4 B6333225 นายสิทธินนท์ สุขแสวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE10
6 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ  Agricultural and Food Engineering10
7 B6327033 นายทศพล ฉัตรชูเกียรติกุล  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE10
9 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง  EE10
10 B6325770 นายอนุชิต แต้มศรีทอง  N/A10
11 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE10
12 B6322779 นายวีรพงษ์ บรรลือทรัพย์  Metallurgical Engineering10
13 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  N/A60
14 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE10
15 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering10
16 B6318925 นางสาวทานตะวัน หงส์ทองคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา  CE10
18 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE10
20 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์  ME10
21 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE10
22 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์  ChemE10
23 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering10
24 B6310486 นายจีรวัฒน์ วงษารี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6310134 นายกิตติคุณ วรนาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering10
27 B6308438 นายเจษฎา ท่วมกระโทก  EE10
28 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE10
29 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง  CE10
30 B6307271 นางสาววัลภร ไชยแพทย์  N/A60
31 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE10
32 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์  CE10
33 B6305420 นายเมธี สุขระแหง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6303709 นางสาวกิติยามล รวงงาม  N/A60
35 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A60
36 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
37 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.