รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6337407 นายประสพโชค สวัสดี  CERAMIC ENGINEERING
2 B6335045 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน  PE
3 B6334185 นายตะวัน กำจอน  Metallurgical Engineering
4 B6333225 นายสิทธินนท์ สุขแสวง  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE
6 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ  Agricultural and Food Engineering
7 B6327033 นายทศพล ฉัตรชูเกียรติกุล  Transportation And Logistics Engineering
8 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE
9 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง  EE
10 B6325770 นายอนุชิต แต้มศรีทอง  N/A
11 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE
12 B6322779 นายวีรพงษ์ บรรลือทรัพย์  Metallurgical Engineering
13 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  N/A
14 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE
15 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering
16 B6318925 นางสาวทานตะวัน หงส์ทองคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา  CE
18 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
19 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE
20 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์  ME
21 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE
22 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์  ChemE
23 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering
24 B6310486 นายจีรวัฒน์ วงษารี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6310134 นายกิตติคุณ วรนาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering
27 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น  EE
28 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE
29 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง  CE
30 B6307271 นางสาววัลภร ไชยแพทย์  N/A
31 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE
32 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์  CE
33 B6305420 นายเมธี สุขระแหง  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B6303709 นางสาวกิติยามล รวงงาม  N/A
35 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A
36 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  Agricultural and Food Engineering
37 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.