รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม27
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ  PRECISION ENGINEERING
2 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน  Mechatronics Engineering
3 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  PRECISION ENGINEERING
4 B6310400 นางสาวอริศรา อุปทุม  Agricultural and Food Engineering
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
5 B6314750 นางสาวพัชรีพร สุวรรณศรี  B.N.S.
6 B6314743 นางสาวณัฐฐาวดี พูนสวาย  B.N.S.
7 B6314729 นางสาวอินทิรา เเสวงสุข  B.N.S.
8 B6314699 นางสาวศนิตา นนธิบุตร  B.N.S.
9 B6314620 นางสาวปทุมวดี โยวะ  B.N.S.
10 B6314606 นางสาวรัตนาภรณ์ สุภิษะ  B.N.S.
11 B6314569 นางสาวศุภาวรรณ พึ่งน้ำ  B.N.S.
12 B6314552 นางสาวสุธิษา ตลับทอง  B.N.S.
13 B6314545 นางสาวพีรดา ภูมิแกดำ  B.N.S.
14 B6314514 นางสาวอาพาพรรณ สุภาจิตร  B.N.S.
15 B6314491 นางสาวสุพัตรา ติงสะ  B.N.S.
16 B6314484 นางสาวศรสวรรค์ เขียวไธสง  B.N.S.
17 B6314460 นางสาวพุทธรักษา กุลสุวรรณ  B.N.S.
18 B6314422 นายประวีณพล โยแก้ว  B.N.S.
19 B6314392 นางสาวอัครยา ดีใจ  B.N.S.
20 B6314385 นางสาวภัทรวดี คนไว  B.N.S.
21 B6314378 นางสาวศุภธิดา เหนี่ยวบุบผา  B.N.S.
22 B6314354 นางสาววรรณวลี มะโนราช  B.N.S.
23 B6314347 นางสาววริศรา ภูษาแก้ว  B.N.S.
24 B6314316 นางสาวรัฐธญา ปลายชัยภูมิ  B.N.S.
25 B6314293 นางสาวสุพัตรา บุญศรี  B.N.S.
26 B6314286 นางสาวณัฐวรรณ กีบสันเทียะ  B.N.S.
27 B6314279 นางสาวสุมาลี นารินทร์  B.N.S.
28 B6314262 นางสาวสโรชา มิพันธ์  B.N.S.
29 B6314255 นางสาวจิดาภา เชื้อกสิการ  B.N.S.
30 B6314224 นางสาวเกษริน ต่อปัญญา  B.N.S.
31 B6314217 นางสาวปณัฐดา ศรีรักษา  B.N.S.
32 B6314200 นางสาวเสาวภา รุ่งเรือง  B.N.S.
33 B6302122 นางสาวยุพาพร เสนาฤทธิ์  B.N.S.
34 B6302115 นางสาวภัทราวดี โต๊ะเงิน  B.N.S.
35 B6302085 นางสาวพลอยไพลิน พันธ์ศรีวนิช  B.N.S.
36 B6302078 นางสาวเจตสุภา สมคะเน  B.N.S.
37 B6302054 นางสาวชลิตรตา มีชัยยา  B.N.S.
38 B6302047 นางสาวบุญญิสา บุญชูเวชประเสริฐ  B.N.S.
39 B6302030 นางสาววรรณภา สุทธิธรรม  B.N.S.
40 B6301866 นางสาวจิฬาภรณ์ น้อยสุข  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.