รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6313135 นางสาวรุจิรา สมพลกรัง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร  FOOD TECHNOLOGY
3 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ  FOOD TECHNOLOGY
4 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก  FOOD TECHNOLOGY
5 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข  FOOD TECHNOLOGY
6 B5953318 นายศุภกร มะลิใหม่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7 B6337667 นางสาวญาณิศา พิมหิน  PRECISION ENGINEERING
8 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด  PRECISION ENGINEERING
9 B6336714 นายกฤษณะ หาญอาษา  PRECISION ENGINEERING
10 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล  PRECISION ENGINEERING
11 B6336264 นางสาวอารญา เกิดมงคล  PRECISION ENGINEERING
12 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE
13 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง  PE
14 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING
15 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering
16 B6328146 นายชัชภิมุก พิมพ์มหา  N/A
17 B6326937 นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์  PE
18 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร  PRECISION ENGINEERING
19 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์  Mechatronics Engineering
20 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี  CERAMIC ENGINEERING
21 B6318703 นายสุรศักดิ์ มาตสอน  N/A
22 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING
23 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering
24 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE
25 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE
26 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  Automotive Engineering
27 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING
28 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์  CERAMIC ENGINEERING
29 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING
30 B6230647 นายธนะพล รัตนะ  PE
31 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด  Agricultural and Food Engineering
32 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  Metallurgical Engineering
33 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.