รายชื่อนศ.
รายวิชา202201 : LIFE SKILLS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6334611 นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์  Chemistry
2 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา  BIOLOGY
3 B6331368 นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล  Chemistry
4 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม  BIOLOGY
5 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง  Chemistry
6 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว  BIOLOGY
7 B6329471 นายปณธร เจียรณัย  Chemistry
8 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก  BIOLOGY
9 B6329433 นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร  Chemistry
10 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต  Chemistry
11 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์  BIOLOGY
12 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน  BIOLOGY
13 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม  Chemistry
14 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน  Chemistry
15 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา  BIOLOGY
16 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม  BIOLOGY
17 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น  BIOLOGY
18 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล  MATHEMATICS
19 B6319755 นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย  physics
20 B6319731 นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน  Chemistry
21 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข  physics
22 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว  BIOLOGY
23 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์  physics
24 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา  BIOLOGY
25 B6319670 นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย  Chemistry
26 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม  BIOLOGY
27 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์  Chemistry
28 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ  physics
29 B6312916 นายทองแท่ง ใจเครือ  MATHEMATICS
30 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย  BIOLOGY
31 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง  physics
32 B6312886 นายทศปราชญ์ แผนวิชิต  MATHEMATICS
33 B6312879 นางสาวสุชัญญา สมรูป  BIOLOGY
34 B6312862 นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ  BIOLOGY
35 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง  Chemistry
36 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล  physics
37 B6312831 นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง  MATHEMATICS
38 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์  physics
39 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง  Chemistry
40 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์  BIOLOGY
41 B6312770 นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ  Chemistry
42 B6312763 นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ  MATHEMATICS
43 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล  BIOLOGY
44 B6312749 นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน  Chemistry
45 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์  BIOLOGY
46 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม  Chemistry
47 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด  BIOLOGY
48 B6312701 นางสาวรุจิดา บุญมาลา  physics
49 B6312695 นายวสุ ทองศรี  BIOLOGY
50 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา  physics
51 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ  physics
52 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม  MATHEMATICS
53 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน  physics
54 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ  physics
55 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น  physics
56 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง  Chemistry
57 B6301910 นายเมฆา ปัชชา  Chemistry
58 B6301897 นายณัชชพัฒน์ ไชยเพ็ชรธิรกุล  MATHEMATICS
59 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช  SPORTS SCIENCE
60 B6135379 นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน  SPORTS SCIENCE
61 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์  SPORTS SCIENCE
62 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา  SPORTS SCIENCE
63 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง  SPORTS SCIENCE
64 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป  SPORTS SCIENCE
65 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม  SPORTS SCIENCE
66 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย  SPORTS SCIENCE
67 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ  SPORTS SCIENCE
68 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม  SPORTS SCIENCE
69 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี  SPORTS SCIENCE
70 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ  SPORTS SCIENCE
71 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร  SPORTS SCIENCE
72 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา  SPORTS SCIENCE
73 B6120368 นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ  SPORTS SCIENCE
74 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง  SPORTS SCIENCE
75 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห  SPORTS SCIENCE
76 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์  SPORTS SCIENCE
77 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ  SPORTS SCIENCE
78 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE
79 B6120290 นางสาวศศิกานต์ มหศักดิ์ไพศาล  SPORTS SCIENCE
80 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร  SPORTS SCIENCE
81 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์  SPORTS SCIENCE
82 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม  SPORTS SCIENCE
83 B6120245 นายนุกูล พิศนอก  SPORTS SCIENCE
84 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ  SPORTS SCIENCE
85 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก  SPORTS SCIENCE
86 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน  SPORTS SCIENCE
87 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม  SPORTS SCIENCE
88 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี  SPORTS SCIENCE
89 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง  SPORTS SCIENCE
90 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม  SPORTS SCIENCE
91 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว  SPORTS SCIENCE
92 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
93 B6331009 นางสาวณัฐพร พิมพ์อุบล  MANAGEMENT
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
94 B6336912 นางสาวธัญลักษณ์ เดชศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
95 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
96 B6207601 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ  FOOD TECHNOLOGY
97 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
98 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
99 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
100 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
101 B6337735 นายสุระทัศน์ สุริยะกาญจน์  PRECISION ENGINEERING
102 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PRECISION ENGINEERING
103 B6337544 นายธนโชติ โสนอ่อน  PRECISION ENGINEERING
104 B6337520 นายนพปกรณ์ พุทธา  PRECISION ENGINEERING
105 B6337513 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
106 B6337308 นางสาวจุฬาภรณ์ วงค์ชัย  PRECISION ENGINEERING
107 B6337292 นายอรชุน ลุนทอง  PRECISION ENGINEERING
108 B6337285 นางสาวเบญญาพร ยงชัยยุทธ  PRECISION ENGINEERING
109 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์  PRECISION ENGINEERING
110 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING
111 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PRECISION ENGINEERING
112 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  PRECISION ENGINEERING
113 B6337049 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ  PRECISION ENGINEERING
114 B6336981 นางสาวกมลชนก ถาวร  Environmental Engineering
115 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  PRECISION ENGINEERING
116 B6336684 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  PRECISION ENGINEERING
117 B6336349 นายกัมปนาท เจริญคำ  PRECISION ENGINEERING
118 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์  PRECISION ENGINEERING
119 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  Environmental Engineering
120 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering
121 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  Environmental Engineering
122 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering
123 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING
124 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน  Mechatronics Engineering
125 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A
126 B6335755 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  Metallurgical Engineering
127 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering
128 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์  TCE
129 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING
130 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering
131 B6335298 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด  Mechatronics Engineering
132 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง  Mechatronics Engineering
133 B6334536 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร  N/A
134 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา  EE
135 B6334444 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิลปักษา  Metallurgical Engineering
136 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A
137 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
138 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
139 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Mechatronics Engineering
140 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE
141 B6333430 นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก  CERAMIC ENGINEERING
142 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering
143 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE
144 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE
145 B6333089 นางสาววิลาสินี นาคภูมิ  Agricultural and Food Engineering
146 B6333027 นายวัชพล ไชยวาล  N/A
147 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME
148 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering
149 B6332952 นายลิขสิทธิ์ รักความซื่อ  Metallurgical Engineering
150 B6332945 นายลัทธสิทธิ์ ยิ้มเกียรติ  N/A
151 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE
152 B6332891 นายยศรัณย์ มงคลปทุมมาวดี  PE
153 B6332884 นายยงวุฒิ พัฒนะคุณกนก  N/A
154 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร  PE
155 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม  EE
156 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
157 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING
158 B6332815 นางสาวภาณุมาศ เพียยา  Transportation And Logistics Engineering
159 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
160 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering
161 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering
162 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING
163 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering
164 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น  N/A
165 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE
166 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท  PE
167 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE
168 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง  Agricultural and Food Engineering
169 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering
170 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  Automotive Engineering
171 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A
172 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME
173 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร  ChemE
174 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
175 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว  EE
176 B6332242 นายธนภูมิ เที่ยงธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
177 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE
178 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย  CE
179 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A
180 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A
181 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering
182 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ  ChemE
183 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME
184 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
185 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
186 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ  N/A
187 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง  Agricultural and Food Engineering
188 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ  Environmental Engineering
189 B6331733 นายกิตติคุณ กงจักร์  N/A
190 B6331665 นายกฤษกร ใจงูเหลือม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
191 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา  Mechatronics Engineering
192 B6331436 นางสาวธารทิพย์ มนตรีวงษ์  PRECISION ENGINEERING
193 B6330064 นายสุเมธ เขตนิมิตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
194 B6330019 นางสาวจันจิรา สุตนนท์  PRECISION ENGINEERING
195 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE
196 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering
197 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering
198 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์  ChemE
199 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A
200 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering
201 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering
202 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE
203 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา  EE
204 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE
205 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE
206 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE
207 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร  Electronic Engineering
208 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE
209 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A
210 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE
211 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE
212 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A
213 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering
214 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  CE
215 B6327187 นายชลธร กระสังข์  N/A
216 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE
217 B6327163 นายภูริชกร เนตรากูล  N/A
218 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A
219 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ  N/A
220 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE
221 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE
222 B6327057 นายพชรพล ใจบุญ  Environmental Engineering
223 B6327002 นายชลนันท์ ญาณศิริ  N/A
224 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
225 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์  N/A
226 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข  Agricultural and Food Engineering
227 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
228 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering
229 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร  CE
230 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A
231 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์  Automotive Engineering
232 B6326593 นายครุนัย เสือดี  N/A
233 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME
234 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A
235 B6326562 นายชนินทร์ ฤทธิ์จรุง  N/A
236 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE
237 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering
238 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE
239 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering
240 B6326333 นายนรินทร์ วงษ์ศรี  N/A
241 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering
242 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME
243 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
244 B6326180 นายพิพัฒพงศ์ ประดับมุข  Metallurgical Engineering
245 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering
246 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE
247 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  Geological Engineering
248 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม  TCE
249 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ  PRECISION ENGINEERING
250 B6324377 นายนนทพัทธ์ มีทะโจล  Mechatronics Engineering
251 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์  Mechatronics Engineering
252 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม  Mechatronics Engineering
253 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING
254 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering
255 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering
256 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE
257 B6323004 นางสาวจิรฐา วงศ์สุวรรณ  PE
258 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering
259 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING
260 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME
261 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A
262 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ  ME
263 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering
264 B6322885 นายธีระบูรณ์ ตันติกุลวิจิตร  N/A
265 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A
266 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering
267 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE
268 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  N/A
269 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering
270 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE
271 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE
272 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  CE
273 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  Transportation And Logistics Engineering
274 B6322427 นายธนัญชัย จำปาสี  Agricultural and Food Engineering
275 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE
276 B6322229 นายชนะชัย มณีรัตนรุ่งโรจน์  TCE
277 B6322137 นายภูเบศ ศรีประสงค์  N/A
278 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE
279 B6322106 นายชนาธิป กำประโคน  Metallurgical Engineering
280 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม  Geological Engineering
281 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
282 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME
283 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering
284 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering
285 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา  CE
286 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว  CE
287 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด  Automotive Engineering
288 B6321888 นางสาวหทัยรัตน์ ขุริรัง  N/A
289 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  EE
290 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE
291 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
292 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง  Environmental Engineering
293 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  Electronic Engineering
294 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE
295 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา  CERAMIC ENGINEERING
296 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  CE
297 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering
298 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE
299 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING
300 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING
301 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A
302 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ  N/A
303 B6321215 นางสาวอาภาวดี จันทะดวง  Geological Engineering
304 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล  N/A
305 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE
306 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์  Electronic Engineering
307 B6318949 นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง  Agricultural and Food Engineering
308 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE
309 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ  Metallurgical Engineering
310 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
311 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE
312 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE
313 B6318574 นางสาวลัฏฐรินทร์ ทับวิเศษ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
314 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์  N/A
315 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A
316 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering
317 B6317911 นายวริทธิ์ธร วงศ์นอก  N/A
318 B6317799 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
319 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE
320 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์  ME
321 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน  N/A
322 B6317409 นายปุณณเมธ งามดี  N/A
323 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า  Metallurgical Engineering
324 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE
325 B6315825 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์  PRECISION ENGINEERING
326 B6315382 นายธีร์ธวัช อุทะจันทร์  Mechatronics Engineering
327 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม  CERAMIC ENGINEERING
328 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering
329 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering
330 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน  Environmental Engineering
331 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering
332 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering
333 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา  Environmental Engineering
334 B6311810 นางสาวกมลวรรณ ยศสูงเนิน  Environmental Engineering
335 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก  Environmental Engineering
336 B6311780 นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา  Agricultural and Food Engineering
337 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A
338 B6311735 นายชนินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
339 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง  Transportation And Logistics Engineering
340 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี  CE
341 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
342 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE
343 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  AERONAUTICAL ENGINEERING
344 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี  N/A
345 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE
346 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์  Automotive Engineering
347 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  PRECISION ENGINEERING
348 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE
349 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
350 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว  Environmental Engineering
351 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร  Environmental Engineering
352 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A
353 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME
354 B6310868 นายณภัทร สันกลาง  ChemE
355 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
356 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE
357 B6310684 นางสาวนลพรรณ จันทรพัฒนา  Transportation And Logistics Engineering
358 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน  ChemE
359 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี  Transportation And Logistics Engineering
360 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY  Electronic Engineering
361 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
362 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE
363 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์  N/A
364 B6310486 นายจีรวัฒน์ วงษารี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
365 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE
366 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A
367 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
368 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering
369 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME
370 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด  CERAMIC ENGINEERING
371 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A
372 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย  EE
373 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด  Environmental Engineering
374 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING
375 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่  CERAMIC ENGINEERING
376 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE
377 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  TCE
378 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering
379 B6310066 นายอรชุน ภูผานิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
380 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering
381 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE
382 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
383 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME
384 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย  Transportation And Logistics Engineering
385 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ  ME
386 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  ChemE
387 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง  TCE
388 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร  Metallurgical Engineering
389 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
390 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด  AERONAUTICAL ENGINEERING
391 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์  CPE
392 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา  N/A
393 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี  EE
394 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering
395 B6309046 นายศุภกร ทะรีรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
396 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ  Agricultural and Food Engineering
397 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING
398 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
399 B6308728 นายภาณุวัฒน์ ภักดี  N/A
400 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  ME
401 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering
402 B6308674 นายพงศกร คำหงษา  Automotive Engineering
403 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  Automotive Engineering
404 B6308643 นายพชร เสาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
405 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
406 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  Environmental Engineering
407 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering
408 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี  Transportation And Logistics Engineering
409 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
410 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A
411 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering
412 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี  N/A
413 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A
414 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์  Automotive Engineering
415 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล  Metallurgical Engineering
416 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  IE
417 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา  N/A
418 B6307707 นายธนกร พวงทอง  Agricultural and Food Engineering
419 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
420 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE
421 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering
422 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง  CE
423 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา  Automotive Engineering
424 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME
425 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE
426 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  CERAMIC ENGINEERING
427 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์  CPE
428 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME
429 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A
430 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering
431 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME
432 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง  ChemE
433 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี  Agricultural and Food Engineering
434 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด  Automotive Engineering
435 B6306878 นายเจษฎา มาธุพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
436 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา  Environmental Engineering
437 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering
438 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE
439 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม  N/A
440 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering
441 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม  AERONAUTICAL ENGINEERING
442 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering
443 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  PE
444 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE
445 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  Metallurgical Engineering
446 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา  Environmental Engineering
447 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
448 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering
449 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร  TCE
450 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering
451 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering
452 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE
453 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering
454 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering
455 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ  N/A
456 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา  TCE
457 B6306038 นายอิศร เศษกลาง  Environmental Engineering
458 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
459 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  PE
460 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING
461 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering
462 B6305826 นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง  Environmental Engineering
463 B6305758 นายเนติพงศ์ เอมกลาง  Agricultural and Food Engineering
464 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร  N/A
465 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE
466 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering
467 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE
468 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING
469 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี  EE
470 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล  CE
471 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร  N/A
472 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน  ChemE
473 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
474 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE
475 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว  Metallurgical Engineering
476 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE
477 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A
478 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์  Automotive Engineering
479 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ  Geological Engineering
480 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering
481 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  EE
482 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า  N/A
483 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
484 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน  Automotive Engineering
485 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก  Environmental Engineering
486 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  IE
487 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME
488 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
489 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา  Agricultural and Food Engineering
490 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE
491 B6304614 นางสาวพิมมาดา พระมนตรี  N/A
492 B6304409 นายภัทรพล ทวีศักดิ์  N/A
493 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  IE
494 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม  IE
495 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน  AERONAUTICAL ENGINEERING
496 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE
497 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering
498 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
499 B6304263 นายอรรถพล นามจัด  N/A
500 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล  CE
501 B6304164 นายศุภกร เข็มทอง  N/A
502 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ  N/A
503 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง  AERONAUTICAL ENGINEERING
504 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง  Environmental Engineering
505 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง  N/A
506 B6304102 นางสาวพัชราวดี ชาลีพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
507 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE
508 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย  CE
509 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ  CERAMIC ENGINEERING
510 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ  Metallurgical Engineering
511 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร  Metallurgical Engineering
512 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering
513 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี  CE
514 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
515 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
516 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE
517 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์  TCE
518 B6303303 นางสาวรุ่งนภา อ่อนบึงพร้าว  TCE
519 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME
520 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE
521 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME
522 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE
523 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล  Transportation And Logistics Engineering
524 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE
525 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
526 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ  EE
527 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
528 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์  ME
529 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์  TCE
530 B6302160 นางสาวณปภัช ร่มสบาย  ChemE
531 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา  N/A
532 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering
533 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง  ChemE
534 B6300715 นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง  Environmental Engineering
535 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ  Transportation And Logistics Engineering
536 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก  Metallurgical Engineering
537 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว  CE
538 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์  Agricultural and Food Engineering
539 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
540 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ  PE
541 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา  Metallurgical Engineering
542 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น  EE
543 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  CE
544 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ  CE
545 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน  CE
546 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
547 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering
548 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
549 B6233853 นายศิลปกันต์ เพ็ญสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
550 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์  PE
551 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
552 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering
553 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์  Geological Engineering
554 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ  Mechatronics Engineering
555 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง  Mechatronics Engineering
556 B6203559 นายพงศธร จันเรียง  Mechatronics Engineering
557 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering
558 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING
559 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering
560 B6023225 นายสมศักดิ์ เสียงล้ำ  Mechatronics Engineering
561 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE
562 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE
563 B5614561 นายติณห์ ใจวงศ์  EE
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
564 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป  ENVIRONMENTAL HEALTH
565 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
566 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
567 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
568 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
569 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
570 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
571 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
572 B6232795 นางสาวธนัษฐา จันทร์ประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH
573 B6232771 นายปริญญา ทานวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH
574 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
575 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน  ENVIRONMENTAL HEALTH
576 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
577 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี  ENVIRONMENTAL HEALTH
578 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
579 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
580 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง  ENVIRONMENTAL HEALTH
581 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ  ENVIRONMENTAL HEALTH
582 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
583 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
584 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
585 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
586 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
587 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
588 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
589 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค  ENVIRONMENTAL HEALTH
590 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
591 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
592 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
593 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
594 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
595 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH
596 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
597 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
598 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH
599 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
600 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH
601 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
602 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
603 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
604 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
605 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH
606 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
607 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
608 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
609 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี  ENVIRONMENTAL HEALTH
610 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
611 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
612 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
613 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
614 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
615 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา  ENVIRONMENTAL HEALTH
616 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
617 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
618 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
619 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
620 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
621 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ  ENVIRONMENTAL HEALTH
622 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
623 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
624 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
625 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
626 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
627 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
628 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง  ENVIRONMENTAL HEALTH
629 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
630 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
631 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
632 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
633 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
634 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
635 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
636 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา  ENVIRONMENTAL HEALTH
637 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
638 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
639 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
640 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
641 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
642 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
643 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
644 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
645 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
646 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
647 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
648 B6208608 นายสรวิศ คำนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
649 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
650 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH
651 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
652 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
653 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
654 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่  ENVIRONMENTAL HEALTH
655 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม  ENVIRONMENTAL HEALTH
656 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
657 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
658 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
659 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี  ENVIRONMENTAL HEALTH
660 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
661 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
662 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
663 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
664 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
665 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
666 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
667 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
668 B6208356 นายมงคล พยุยงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
669 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส  ENVIRONMENTAL HEALTH
670 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
671 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH
672 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
673 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
674 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
675 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
676 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
677 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
678 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
679 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
680 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
681 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
682 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
683 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
684 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
685 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
686 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก  ENVIRONMENTAL HEALTH
687 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
688 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
689 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
690 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
691 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
692 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
693 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
694 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
695 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
696 B6207984 นายปิยะ ลังกา  ENVIRONMENTAL HEALTH
697 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH
698 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
699 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
700 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
701 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
702 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
703 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ  ENVIRONMENTAL HEALTH
704 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
705 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
706 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
707 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
708 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
709 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
710 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
711 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH
712 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
713 B6236991 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.