รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE
2 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering
3 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์  CE
4 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น  Geological Engineering
5 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ  TCE
6 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE
7 B6305680 นางสาวอักษรวดี เลขลักษณ์  Transportation And Logistics Engineering
8 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE
9 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน  Metallurgical Engineering
10 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น  TCE
11 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน  Electronic Engineering
12 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE
13 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6309404 นางสาวอภิญญา แสนหล้า  Transportation And Logistics Engineering
15 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล  Geological Engineering
16 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE
17 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE
18 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering
19 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา  IE
20 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์  EE
21 B6317317 นางสาวจุฑาลักษณ์ เจียรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6317409 นายปุณณเมธ งามดี  N/A
23 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง  N/A
24 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE
25 B6325671 นายธนโชติ ธาตุบุรมย์  CERAMIC ENGINEERING
26 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering
27 B6327798 นายศุภกรณ์ บุตรวงษ์  Environmental Engineering
28 B6327859 นางสาวแพรพลอย มงคลแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE
30 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE
31 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ  Environmental Engineering
32 B6329907 นายทรงวุฒิ ไชปัญญา  Mechatronics Engineering
33 B6331641 นางสาวกรวลัย ชัยฤทธิ์  Transportation And Logistics Engineering
34 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering
35 B6334345 นายพันแสง จารุกมล  TCE
36 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์  PE
37 B6334802 นายนราธิป แสงพันธุ์  Mechatronics Engineering
38 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.