รายชื่อนศ.
รายวิชา529209 : ELECTRICAL MACHINES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE10
2 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE10
3 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE10
4 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE10
5 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE10
6 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE10
7 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE10
8 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE10
9 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE10
10 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE10
11 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE10
12 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE10
13 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE10
14 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE10
15 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE10
16 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE10
17 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
18 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE10
19 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
20 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE10
21 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
22 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE10
23 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE10
24 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE10
25 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE10
26 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE10
27 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE10
28 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE10
29 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE10
30 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE10
31 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE10
32 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE10
33 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE10
34 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE10
35 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE10
36 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE10
37 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE10
38 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE10
39 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE10
40 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE10
41 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE10
42 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE10
43 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE10
44 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE10
45 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.