รายชื่อนศ.
รายวิชา526313 : ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง  CERAMIC ENGINEERING
2 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING
3 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING
4 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING
5 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CERAMIC ENGINEERING
6 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา  CERAMIC ENGINEERING
7 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที  CERAMIC ENGINEERING
8 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING
9 B6105150 นายธราดล จำปาทอง  CERAMIC ENGINEERING
10 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ  CERAMIC ENGINEERING
11 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ  CERAMIC ENGINEERING
12 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง  CERAMIC ENGINEERING
13 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING
14 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING
15 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING
16 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING
17 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING
18 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา  CERAMIC ENGINEERING
19 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CERAMIC ENGINEERING
20 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING
21 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ  CERAMIC ENGINEERING
22 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา  CERAMIC ENGINEERING
23 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง  CERAMIC ENGINEERING
24 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING
25 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING
26 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน  CERAMIC ENGINEERING
27 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING
28 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING
29 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING
30 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CERAMIC ENGINEERING
31 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา  CERAMIC ENGINEERING
32 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่  CERAMIC ENGINEERING
33 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
34 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CERAMIC ENGINEERING
35 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย  CERAMIC ENGINEERING
36 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ  CERAMIC ENGINEERING
37 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง  CERAMIC ENGINEERING
38 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CERAMIC ENGINEERING
39 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING
40 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING
41 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CERAMIC ENGINEERING
42 B6115876 นายคณพศ สุทธิ  CERAMIC ENGINEERING
43 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช  CERAMIC ENGINEERING
44 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต  CERAMIC ENGINEERING
45 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING
46 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี  CERAMIC ENGINEERING
47 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์  CERAMIC ENGINEERING
48 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING
49 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
50 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CERAMIC ENGINEERING
51 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING
52 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING
53 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ  CERAMIC ENGINEERING
54 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน  CERAMIC ENGINEERING
55 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก  CERAMIC ENGINEERING
56 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.