รายชื่อนศ.
รายวิชา203411 : JAPANESE I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6313524 นางสาวกานต์มณี ระหาญนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
2 B6313555 นางสาวปรีญาภัสสร เกื้อเจริญรัตน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย  IE
4 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME
5 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering
6 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า  Transportation And Logistics Engineering
7 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม  ME
8 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME
9 B6221454 นางสาวสุภัชชญา สติภา  Transportation And Logistics Engineering
10 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE
11 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์  EE
12 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์  ME
13 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล  EE
14 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering
15 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.