รายชื่อนศ.
รายวิชา582212 : MATERIAL TESTING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6118884 นายธนา จาตุรวงศา  Civil Engineering
2 B6118921 นายบูรพัศน์ ฐิติพัตร์ศร  Civil Engineering
3 B6118938 นางสาวกชกร เต็มเกษม  Civil Engineering
4 B6118976 นางสาวดุสิตา บรรจุทรัพย์  Civil Engineering
5 B6118990 นายนภสินธุ์ บุปผเศวตกานต์  Civil Engineering
6 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ  Civil Engineering
7 B6119102 นางสาวอเทตยา โรจน์นิรภัย  Civil Engineering
8 B6119133 นายธนพงษ์ ลำเพย  Civil Engineering
9 B6203412 นายทินภัทร สุขวัฒนมงคล  Civil Engineering
10 B6209605 นางสาวพิมพัช มนัสธนบดี  Civil Engineering
11 B6209636 นายธีร์จุฑา กาฬสินธุ์  Civil Engineering
12 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต  Civil Engineering
13 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ  Civil Engineering
14 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์  Civil Engineering
15 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์  Civil Engineering
16 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน  Civil Engineering
17 B6234386 นายรัฐธา ยุน  Civil Engineering
18 B6234430 นายอัง ฮุกรี  Civil Engineering
19 B6234447 นายโชติชัยฤทธิ์ เอียง  Civil Engineering
20 B6234454 นายงวน มกรา  Civil Engineering
21 B6234461 นายลี ชายเลียง  Civil Engineering
22 B6234478 นางสาวปีดา เสียบ  Civil Engineering
23 B6234492 นายโซฟี เอียง  Civil Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.