รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6337513 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง  N/A10
3 B6336073 นายอลงกรณ์ สดศรีประเวศ  Metallurgical Engineering10
4 B6336004 นายทีฆทัศน์ วงศ์พิมพ์  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6335793 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A10
6 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering10
7 B6335670 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A60
8 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา  TCE10
9 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม  Geological Engineering10
12 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  ChemE10
13 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  Environmental Engineering10
14 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร  Automotive Engineering10
15 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม  EE10
16 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering10
17 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  ME10
18 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE10
19 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน  EE10
20 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท  PE10
21 B6332440 นางสาวนัชนิภา บุญปลูก  N/A60
22 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A60
23 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง  N/A10
24 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
25 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering10
26 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  Geological Engineering10
27 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ  N/A60
28 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์  ME10
29 B6328627 นางสาววรัมพร นุชนงค์  Metallurgical Engineering10
30 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์  Electronic Engineering10
31 B6328368 นายตะวัน ชนาวัฒนานนท์  PE10
32 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE10
33 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE10
34 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา  EE10
35 B6328269 นางสาวปยุดา แพงศรี  TCE10
36 B6328184 นางสาวณัฐชิมา มาลากร  Environmental Engineering10
37 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร  Electronic Engineering10
38 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE10
39 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE10
40 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์  Metallurgical Engineering10
41 B6327699 นางสาวกฤตยารัตน์ ไกรจันทร์  EE10
42 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A60
43 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์  ChemE10
44 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ  N/A60
45 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE10
46 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE10
47 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล  EE10
48 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
49 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม  CERAMIC ENGINEERING10
50 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห  Geological Engineering10
51 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข  Agricultural and Food Engineering10
52 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน  EE10
53 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ  ChemE10
54 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering10
55 B6326661 นางสาววิภาพร วงษ์ชา  PE10
56 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A10
57 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน  ChemE10
58 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE10
59 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE10
60 B6326364 นางสาวชลธาร บริรักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
61 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
62 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
63 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering10
64 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์  Automotive Engineering10
65 B6326111 นางสาวปวิตรา มุธุขรรค์  N/A60
66 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  Geological Engineering10
67 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร  ME10
68 B6325626 นายพลพล ธัญญาผล  Environmental Engineering10
69 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
70 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
71 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering10
72 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว  Automotive Engineering10
73 B6323004 นางสาวจิรฐา วงศ์สุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
74 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
75 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering10
76 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
77 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE10
78 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering10
79 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE10
80 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์  Automotive Engineering10
81 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  CE10
82 B6322458 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์แสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
83 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  Transportation And Logistics Engineering10
84 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE10
85 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก  EE10
86 B6322212 นายวายุ เปรี้ยงกระโทก  N/A10
87 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว  CE10
88 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี  ME10
89 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  EE10
90 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A60
91 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา  CERAMIC ENGINEERING10
92 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
93 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE10
94 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A60
95 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี  TCE10
96 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE10
97 B6318574 นางสาวลัฏฐรินทร์ ทับวิเศษ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
98 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน  N/A60
99 B6317942 นางสาวญาดาวดี บุญเต็ม  N/A60
100 B6317911 นายวริทธิ์ธร วงศ์นอก  N/A60
101 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
102 B6317263 นายเอกณัฐพัชร์ ภควัฒน์ภูติ  N/A60
103 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ  Environmental Engineering10
104 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  CPE10
105 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering10
106 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A60
107 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง  Transportation And Logistics Engineering10
108 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Environmental Engineering10
109 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE10
110 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
111 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี  N/A10
112 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE10
113 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE10
114 B6311209 นายธีรพัฒน์ สมนันท์  IE10
115 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ  N/A60
116 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร  Agricultural and Food Engineering10
117 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
118 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา  Agricultural and Food Engineering10
119 B6310578 Mr.UDOMVIRAK CHAY  Electronic Engineering10
120 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
121 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE10
122 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
123 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง  Geological Engineering10
124 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE10
125 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A10
126 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE10
127 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE10
128 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  TCE10
129 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
130 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME10
131 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย  Transportation And Logistics Engineering10
132 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  ChemE10
133 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering10
134 B6309619 นางสาวเจนจิรา สุขบรรเทิง  N/A60
135 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร  Metallurgical Engineering10
136 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม  ME10
137 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ  N/A60
138 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering10
139 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  Metallurgical Engineering10
140 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  Environmental Engineering10
141 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร  Transportation And Logistics Engineering10
142 B6307707 นายธนกร พวงทอง  Agricultural and Food Engineering10
143 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
144 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี  ME10
145 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE10
146 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME10
147 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME10
148 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME10
149 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด  TCE10
150 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี  CERAMIC ENGINEERING10
151 B6306618 นางสาวปวันรัตน์ วงศรีสังข์  Transportation And Logistics Engineering10
152 B6306403 นางสาวพัตร์พิมล ยลจันทร์เทพ  ChemE10
153 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส  PE10
154 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  ME10
155 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering10
156 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส  EE10
157 B6306175 นายทศทิตย์ อัตฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
158 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE10
159 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering10
160 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE10
161 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
162 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  PE10
163 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
164 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering10
165 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
166 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering10
167 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE10
168 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง  Geological Engineering10
169 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ  N/A60
170 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร  N/A60
171 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE10
172 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว  Automotive Engineering10
173 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม  N/A60
174 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ  Geological Engineering10
175 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  CPE10
176 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า  N/A60
177 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
178 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE10
179 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE10
180 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง  Agricultural and Food Engineering10
181 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน  Metallurgical Engineering10
182 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย  CE10
183 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ  Agricultural and Food Engineering10
184 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering10
185 B6303648 นายจิรวัฒน์ การะเกต  CE10
186 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
187 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
188 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
189 B6303303 นางสาวรุ่งนภา อ่อนบึงพร้าว  TCE10
190 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE10
191 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME10
192 B6302313 นายปิยวัฒน์ แก้วสี  CERAMIC ENGINEERING10
193 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์  ME10
194 B6301972 นางสาวกุลธิดา สุพรม  Transportation And Logistics Engineering10
195 B6301965 นายตะวัน งามแสง  EE10
196 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล  N/A60
197 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น  EE10
198 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering10
199 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ  CE10
200 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน  CE10
201 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
202 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  Agricultural and Food Engineering10
203 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม  PE60
204 B6225124 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน  Environmental Engineering10
205 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.