รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6337568 นายธรรมรัฐ มงคลเกตุ  Agricultural and Food Engineering10
2 B6337018 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering10
4 B6336066 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A10
5 B6336042 นายพงศกร ศรีใส  PE10
6 B6335977 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์  N/A10
7 B6335922 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A10
8 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A60
9 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6335748 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี  N/A10
11 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6334345 นายพันแสง จารุกมล  TCE10
13 B6332891 นายยศรัณย์ มงคลปทุมมาวดี  PE10
14 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A60
16 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ  N/A10
17 B6332006 นายณฐพล สายทอง  N/A60
18 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE10
19 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว  N/A60
20 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering10
21 B6328146 นายชัชภิมุก พิมพ์มหา  N/A60
22 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร  PE10
23 B6327743 นางสาวฏิญาพร ต่อเติมตระกูล  N/A60
24 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
25 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง  N/A60
26 B6327279 นางสาวหทัยกาญจน์ อสิพงศ์  Environmental Engineering10
27 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา  N/A60
28 B6323103 นางสาวเมธาวี หลักทอง  N/A60
29 B6322953 นางสาวณัฎฐณิชา ทองมหา  N/A10
30 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A60
31 B6322427 นายธนัญชัย จำปาสี  Agricultural and Food Engineering10
32 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering10
33 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering10
34 B6321888 นางสาวหทัยรัตน์ ขุริรัง  N/A10
35 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ  N/A60
37 B6319069 นายกิตติภูมิ กรกำจายฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร  N/A60
39 B6318789 นางสาวศิรินธร ลาเกิด  CERAMIC ENGINEERING10
40 B6318703 นายสุรศักดิ์ มาตสอน  N/A60
41 B6318598 นายศักรินทร์ ปรีดี  PE10
42 B6318567 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวารี  N/A60
43 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A60
44 B6318345 นางสาวศศิพร กิตติเวทยานุสรณ์  N/A10
45 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering10
46 B6318253 นายณัฐดนัย ชัยภักดี  N/A60
47 B6318178 นายชลิต ชนะจอหอ  N/A60
48 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering10
49 B6317096 นางสาวศุภสุดา ยืนยงค์  N/A10
50 B6317010 นายธนวัฒน์ ปัดทุม  PE10
51 B6316938 นายจารึก แย้มประดิษฐ์  N/A10
52 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข  N/A60
53 B6310745 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่  N/A60
54 B6310738 นายสรวิชญ์ ผู้พิทักษ์กุล  CERAMIC ENGINEERING10
55 B6310110 นางสาวปาริชาติ เจ้งฮ้อ  N/A10
56 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING10
57 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE10
58 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE10
59 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering10
60 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง  CERAMIC ENGINEERING10
61 B6307219 นางสาวกัญญาภัทร กาพล  N/A60
62 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  PE10
63 B6305994 นางสาวพัชรินทร์ ทิพรักษา  N/A60
64 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา  Agricultural and Food Engineering10
65 B6304409 นายภัทรพล ทวีศักดิ์  N/A60
66 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
67 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ  PE10
68 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์  Geological Engineering10
69 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย  ME60
70 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์  CERAMIC ENGINEERING10
71 B6238032 นายวิทยาศาสตร์ ทองบุญมา  Electronic Engineering10
72 B6237141 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
73 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
74 B6224912 นายพชร ขวานทอง  CERAMIC ENGINEERING10
75 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู  CERAMIC ENGINEERING10
76 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING60
77 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  CERAMIC ENGINEERING60
78 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์  PE60
79 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  CERAMIC ENGINEERING10
80 B6202927 นายชิษณุพงศ์ กันยาตี  CERAMIC ENGINEERING60
81 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CERAMIC ENGINEERING10
82 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
83 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering10
84 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING10
85 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering10
86 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE60
87 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว  CPE10
88 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE10
89 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
90 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย  CPE10
91 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.