รายชื่อนศ.
รายวิชา530233 : HYDROLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6238315 นางสาวนิตยา ใจรักษา  Environmental Engineering10
2 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก  Environmental Engineering10
3 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  Environmental Engineering10
4 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์  Environmental Engineering10
5 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย  Environmental Engineering10
6 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง  Environmental Engineering10
7 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  Environmental Engineering10
8 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  Environmental Engineering10
9 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ  Environmental Engineering10
10 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  Environmental Engineering10
11 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering10
12 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย  Environmental Engineering10
13 B6226862 นายธนพล เรไร  Environmental Engineering10
14 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  Environmental Engineering10
15 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  Environmental Engineering10
16 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  Environmental Engineering10
17 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร  Environmental Engineering10
18 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ  Environmental Engineering10
19 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์  Environmental Engineering10
20 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี  Environmental Engineering10
21 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย  Environmental Engineering10
22 B6225223 นายประชา จินดาหอม  Environmental Engineering10
23 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา  Environmental Engineering10
24 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  Environmental Engineering10
25 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering10
26 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์  CE10
27 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  Environmental Engineering10
28 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง  Environmental Engineering10
29 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง  Environmental Engineering10
30 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส  Environmental Engineering10
31 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์  Environmental Engineering10
32 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE10
33 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ  Environmental Engineering10
34 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง  Environmental Engineering10
35 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ  Environmental Engineering10
36 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
37 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์  Environmental Engineering10
38 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป  Environmental Engineering10
39 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย  Environmental Engineering10
40 B6221966 นายสุริยา โสภณ  Environmental Engineering10
41 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม  Environmental Engineering10
42 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่  Environmental Engineering10
43 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี  Environmental Engineering10
44 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ  Environmental Engineering10
45 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering10
46 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่  Environmental Engineering10
47 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering10
48 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering10
49 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering10
50 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering10
51 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE10
52 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering10
53 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ  Environmental Engineering10
54 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน  Environmental Engineering10
55 B6218614 นายโสภณ มีแก้ว  Environmental Engineering10
56 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering10
57 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering10
58 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี  Environmental Engineering10
59 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม  Environmental Engineering10
60 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering10
61 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering10
62 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์  Environmental Engineering10
63 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์  Environmental Engineering10
64 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering10
65 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  Environmental Engineering10
66 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน  Environmental Engineering10
67 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE10
68 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง  Environmental Engineering10
69 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
70 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม  Environmental Engineering10
71 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE10
72 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น  Environmental Engineering10
73 B6216344 นางสาวปนัดดา บุญหล้า  Environmental Engineering10
74 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  Environmental Engineering10
75 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข  Environmental Engineering10
76 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม  CE10
77 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว  Environmental Engineering10
78 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering10
79 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  Environmental Engineering10
80 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  Environmental Engineering10
81 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  Environmental Engineering10
82 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  CE10
83 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ  Environmental Engineering10
84 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  Environmental Engineering10
85 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์  Environmental Engineering10
86 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน  Environmental Engineering10
87 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด  Environmental Engineering10
88 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  Environmental Engineering10
89 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ  Environmental Engineering10
90 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์  Environmental Engineering10
91 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์  Environmental Engineering10
92 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์  Environmental Engineering10
93 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก  Environmental Engineering10
94 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE10
95 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา  CE10
96 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering10
97 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  Environmental Engineering10
98 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์  Environmental Engineering10
99 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering10
100 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน  Environmental Engineering10
101 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน  CE10
102 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ  Environmental Engineering10
103 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ  Environmental Engineering10
104 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  CE10
105 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering10
106 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่  Environmental Engineering10
107 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering10
108 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล  Environmental Engineering10
109 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น  Environmental Engineering10
110 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE10
111 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
112 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering10
113 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering10
114 B6117252 นายอธิป อนุรส  Environmental Engineering10
115 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา  Environmental Engineering10
116 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering10
117 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering10
118 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี  Environmental Engineering10
119 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก  Environmental Engineering10
120 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering10
121 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering10
122 B6107482 นางสาวสุวกุล ทับที  Environmental Engineering10
123 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE10
124 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering10
125 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering10
126 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering10
127 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering10
128 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering10
129 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
130 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering10
131 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering10
132 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering10
133 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering10
134 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering10
135 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ  Environmental Engineering10
136 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา  Environmental Engineering40
137 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์  Environmental Engineering10
138 B5700578 นางสาวสุจิตรา แฝงกระโทก  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.