รายชื่อนศ.
รายวิชา335224 : FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6234775 นางสาวเกศมณี สู่สุข  FOOD TECHNOLOGY
2 B6234768 นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป์  FOOD TECHNOLOGY
3 B6231415 นายธนพร แขมเกษม  FOOD TECHNOLOGY
4 B6231408 นางสาวสมิตานัน กาญจนโชติดำรง  FOOD TECHNOLOGY
5 B6231392 นางสาววรกมล คามวัน  FOOD TECHNOLOGY
6 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ  FOOD TECHNOLOGY
7 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา  FOOD TECHNOLOGY
8 B6231323 นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์  FOOD TECHNOLOGY
9 B6231316 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี  FOOD TECHNOLOGY
10 B6231309 นางสาวศตพร สนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
11 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง  FOOD TECHNOLOGY
12 B6231286 นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี  FOOD TECHNOLOGY
13 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด  FOOD TECHNOLOGY
14 B6231255 นางสาวรักษิณา จักษุดุลย์  FOOD TECHNOLOGY
15 B6227524 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ  FOOD TECHNOLOGY
16 B6227517 นางสาวศิริขวัญ ลือชา  FOOD TECHNOLOGY
17 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์  FOOD TECHNOLOGY
18 B6227470 นางสาวญาตาวี บัวมาตย์  FOOD TECHNOLOGY
19 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล  FOOD TECHNOLOGY
20 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ  FOOD TECHNOLOGY
21 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์  FOOD TECHNOLOGY
22 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY
23 B6207915 นายกษมา สุขชัย  FOOD TECHNOLOGY
24 B6207885 นางสาวกมลชนก ขอบโคกกรวด  FOOD TECHNOLOGY
25 B6207861 นางสาวธนภรณ์ นาพินิจ  FOOD TECHNOLOGY
26 B6207854 นายพิชิต อนุสนธิวงษ์  FOOD TECHNOLOGY
27 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน  FOOD TECHNOLOGY
28 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข  FOOD TECHNOLOGY
29 B6207731 นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี  FOOD TECHNOLOGY
30 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา  FOOD TECHNOLOGY
31 B6207694 นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน  FOOD TECHNOLOGY
32 B6207663 นางสาวดุสิตา ยังกลาง  FOOD TECHNOLOGY
33 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน  FOOD TECHNOLOGY
34 B6207588 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา  FOOD TECHNOLOGY
35 B6207564 นางสาวณัฐนันท์ นิลเพชร  FOOD TECHNOLOGY
36 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง  FOOD TECHNOLOGY
37 B6207540 นางสาววราภรณ์ ห่อยไธสง  FOOD TECHNOLOGY
38 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่  FOOD TECHNOLOGY
39 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว  FOOD TECHNOLOGY
40 B6207434 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง  FOOD TECHNOLOGY
41 B6207427 นางสาวฉัตรกมล จันทิสา  FOOD TECHNOLOGY
42 B6207410 นางสาวศลิษา ศรีโบราณ  FOOD TECHNOLOGY
43 B6207366 นางสาวสิรภัทร สิบทัศน์  FOOD TECHNOLOGY
44 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี  FOOD TECHNOLOGY
45 B6200886 นางสาวกนกพร ร่วมสุภาพ  FOOD TECHNOLOGY
46 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด  FOOD TECHNOLOGY
47 B6200848 นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง  FOOD TECHNOLOGY
48 B6200831 นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย  FOOD TECHNOLOGY
49 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน  FOOD TECHNOLOGY
50 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย  FOOD TECHNOLOGY
51 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY
52 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY
53 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน  FOOD TECHNOLOGY
54 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY
55 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง  FOOD TECHNOLOGY
56 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง  FOOD TECHNOLOGY
57 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน  FOOD TECHNOLOGY
58 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
59 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล  FOOD TECHNOLOGY
60 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล  FOOD TECHNOLOGY
61 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท  FOOD TECHNOLOGY
62 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี  FOOD TECHNOLOGY
63 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา  FOOD TECHNOLOGY
64 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก  FOOD TECHNOLOGY
65 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง  FOOD TECHNOLOGY
66 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย  FOOD TECHNOLOGY
67 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด  FOOD TECHNOLOGY
68 B6050917 นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ  FOOD TECHNOLOGY
69 B6050870 นางสาวพรลภัส ดวงไสย  FOOD TECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.